Vuokrahyvitys, liikuntapalvelukokonaisuuden tilavuokrien vuokranmaksuvapautukset koronavirus-tilanteessa

HEL 2020-007879
More recent handlings
§ 30

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden määräaikaiset tilavuokrien maksuvapautukset

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
5.5.2020, § 80 antamin oikeuksin liitteenä oleville kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevien edelleen vuokrattujen tilojen vuokralaisille vuokravapautuksen enintään kolmen (3) kuukauden ajalta. Vapautus myönnetään ajalta 1.4.-30.6.2020 vuokrasopimuksen voimassaolon mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Meneillään oleva koronaviruspandemia on heikentänyt monien Helsingin kaupungin vuokraamissa vuokra- ja toimitiloissa toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden vastaavien tahojen toimintaedellytyksiä. Pidemmän tähtäimen taloudellisten toimintaedellytysten varmistamiseksi on perusteltua, että kaupungilla on maksulykkäysten lisäksi mahdollisuus myöntää vuokratiloissa toimiville yritysvuokralaisille myös vapautuksia tilavuokrien maksuvelvoitteesta.

Kaupungin päätökset tilavuokrien vapautumisesta ja vapautumisen edellytykset

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä päätti 13.3.2020 sulkea uimahallit 14.3.2020 lukien ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilat/ toimipisteet 18.3.2020 lukien.

Pormestarin tiedotustilaisuudessa 19.3.2020 ilmoitettiin, ettei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omilta vuokralaisilta, jotka ovat vuokralaisina suljetuissa tiloissa peritä vuokraa suljettuna olon ajalta.

Kansliapäällikkö päätti 23.3.2020, 73 §, että kaupungin vuokralle antamien liikehuoneistojen ja muiden liiketilojen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää enintään 3 kuukauden ajaksi. Erääntyneet vuokrat maksetaan kunkin yritysvuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti. Kaupunki ei peri viivästyskorkoa sovittavan maksuaikataulun mukaisesti maksettavista vuokrista.

Kansliapäällikkö kehotti 29.3.2020, 77 § kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin yritysvuokralaisten vuokria koskevat linjaukset siten, että eräitä liikehuoneita ja toreja koskeva vuokravapautus myönnetään kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.-30.6.2020.

Edellä mainittujen päätösten mukaisesti jäljempänä mainittujen vapautusperusteiden täyttyessä liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimissa tiloissa toimivat liitteessä mainitut vuokralaiset vapautetaan kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta, tai tätä lyhyemmältä ajalta sopimuksen kestosta riippuen. Vapautuskuukaudet ovat lähtökohtaisesti huhti-, touko- ja kesäkuu. Vuokralaisia ei velvoitettu hakemaan erikseen vuokrista vapauttamista.

Maksuvapautusperusteet

Maksuvapautus koskee tilavuokralaisia, jotka toimivat liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimissa tiloissa ja toimivat seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihinvälittömästi liittyvillä aloilla tai käytävät tiloja seuraaviin tarkoituksiin:

- Ravintolat ja muut ruokapalvelut
- Myymälät
- Taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut
- Liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta
yrittäjyyttä edistävä toiminta
- Kampaamot
- Kauneushoitolat
- Liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia

​Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti. Maksuvapautuksen aikana vuokralainen on saanut harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon alaista toimintaa. Toiminnasta on ollut velvollisuus ilmoittaa vuokranantajan edustajalle.

Vuokravapautuksen saavat vuokralaiset ovat huolehtineet vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, § 80 siirtää koronaepidemian aiheuttamiin vaikeuksiin liittyen toimivaltaansa viranhaltijoille hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että palvelukokonaisuuden johtajalla on oikeus päättää palvelukokonaisuuteensa kuuluvien, edelleen vuokrattujen tilojen vuokranmaksuista vapauttamisesta sekä maksuajan myöntämisestä enintään kolmen kuukauden vuokra-ajalta.

Liikuntajohtaja on siten toimivaltainen päättämään maksuvapautuksesta.

This decision was published on 01.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja