Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, toimitilahuolto ja kotityöpalvelut, työavain KASKO-03-109-20

HEL 2020-007895
More recent handlings
§ 2

Tuntiopettajan (toimitilahuolto ja kotityöpalvelut) määräaikaiseen virkaan ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-109-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimitilahuolto ja kotityöpalvelun tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2021. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 15.5.-29.5.2020 toimitilahuolto ja kotityöpalvelun virkasuhteinen määräaikainen tuntiopettajan tehtävä. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-109-20.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Viranhaltijan tehtävänä ovat toimitilahuolto ja kotityöpalvelun tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

Toimitilahuolto ja kotityöpalvelun tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän: 
 • tuoretta opettajakokemusta puhtausalalta toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
 • monipuolista ja vahvaa toimitilahuollon ja kotityöpalvelun käytännön osaamista
 • monipuolisia pedagogisia taitoja; kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä digitaalisia oppimisalustoja sekä verkostoja
 • pääkaupunkiseudun alan työelämän vahvaa ja ajantasaista tuntemista
 • kokemusta oppimisen ohjaamisesta työelämässä ja näyttöjen suunnittelusta
 • hyviä työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tiimeissä
 • kykyä ja taitoa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia yhteistyössä
  opiskelijahuoltoon liittyvien verkostojen kanssa.
 
   
  Hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi:
  • palveluhenkisyyden
  • suunnittelu- ja organisointitaidot
  • Wilma-opiskelijahallintojärjestelmän käyttötaidot
  • selkosuomella opettamisen osaamisen
  • kiinteistöpuolen osaamisen
  • uusimpien siivouskoneiden ja -laitteiden vahvan ja tuoreen käyttökokemuksen

  Määräaikaan 29.5.2020 klo 15 mennessä tehtävään haki neljä henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät opetustoimenhenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuuttaja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joista yksi perui hakemuksen.

  Haastattelun suorittivat koulutuspäällikkö sekä kaksi opettajaa.

  **********

  **********

  **********

  **********

  Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

  Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

  This decision was published on 01.07.2020

  OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

  Oikaisuvaatimusoikeus

  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
  Oikaisuvaatimusaika

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Oikaisuvaatimusviranomainen

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

  Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

  Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Close

  Ask for more info

  Dan Koskinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84768

  dan.koskinen@hel.fi

  Decisionmaker

  Christina Pelli
  koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3