Lausuntopyyntö, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 sekä jäte- ja vesihuollon investointiohjelmat 2021-2030, HSY

HEL 2020-007909
More recent handlings
Case 23. / 474 §

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2021–2023 ja jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta 2021–2030 seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin investointiohjelman ja infrahankkeiden investointitason mahdollisilla muutoksilla on vaikutuksia HSY:n kaupunkilähtöisten investointien määrään ja vuosijakoon. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistymässä yhteistyössä HSY:n kanssa Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021–2030. Hanke tuottaa aiesuunnitelman vesihuollon kaupunkilähtöisille investoinneille. Östersundomin alueen vesihuollon järjestäminen ohjelmakaudella on yksi tärkeimmistä kaupungin hankekokonaisuuksista.

HSY:n tulee ottaa huomioon jäsenkuntien taloudenpidon ja suunnittelun tasapainotustarpeet omassa taloudenpidossaan ja suunnittelussaan ja tehtävä toimenpiteet taloutensa tasapainottamiseksi. Strategisten tavoitteiden seurantaa tulee tehostaa ja vaadittavat korjaustoimet tulee toteuttaa riittävän ajoissa. Pääkaupunkiseudun yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista ja merkittävien hankkeiden toteutumisesta on raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.

Tavoitteiden osalta tuottavuuden nousun tulee olla vuosittain vähintään 1,5 %. Tuottavuusmäärittelyn ja -laskennan tulee olla läpinäkyvää ja tavoitetta on tarvittaessa tarkennettava koronavaikutusten johdosta. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaallisten hinnankorotusten välttäminen. Investointien kokonaistaso tulee mitoittaa rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Vuosien 2021 ja 2022 talousarviovalmistelussa tulee ottaa huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 2023 ja 2024 osalta tulee ottaa huomioon 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus. Toimenpiteitä tulee tehostaa vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi. Jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä tulee kehittää yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Close

Lausuntopyyntö

HSY pyytää lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021–2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta 2021–2030. Lausuntoa on pyydetty 31.8.2020 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen strategiaan 2025.

Helsingin kuntaosuus HSY:n perussopimuksen mukaisesti on ehdotuksessa vuodelle 2021 2,143 milj. euroa, vuodelle 2022 2,294 milj. euroa ja vuodelle 2023 2,364 milj. euroa.

HSY:n vesihuollon investointiohjelma 2021–2030

HSY:n vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021–2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019–2028.

Investointiohjelman 2021–2030 on laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017–2026, vuonna 2018 hyväksytty vesihuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä syksyllä 2017 laaditut investointien tarveselvitykset.

Investointien tarveselvityksiin on tehty joitakin tarkistuksia vuoden 2019 aikana. Erityisesti on tarkasteltu verkostosaneerausten tarpeita aikavälillä karttuneen tiedon perusteella. Ennusteina tarveselvityksiin tehtyihin tarkistuksiin on käytetty samoja ennusteita (esimerkiksi vedenkulutuksen kehittymisestä HSY:n alueen eri osissa) kuin vuonna 2017 laadituissa tarveselvityksissä. Siten investointitarpeet perustuvat pääosin vuonna 2017 tunnistettuihin tarpeisiin.

Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat hankkeita, jotka toteutuvat kaupunkien kehittymisen aikataulussa. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen suunnitellut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 416 milj. euroa. Kustannusten nousu johtuu pääosin raitiotiehankkeiden edellyttämien johtosiirtojen määrän kasvamisesta.

Kaavoituksen mukaisen laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 315,3 milj. euroa ja vuositasolla noin 30 milj. euroa. Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Helsingissä Malmin lentokenttä, Kalasatama, Pasila, Koivusaari ja Hernesaari.

Haja-asutusalueille laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 19 milj. euroa. Helsingissä tavoitteena on Leppäniementien vesihuollon toteuttaminen ohjelmakaudella.

Johtosiirtojen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 81,4 milj. euroa. Investointiohjelmakaudella toteutetaan useita raitiotiehankkeita, minkä seurauksena johtosiirtojen määrä kasvaa. Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja johtosiirtoinvestointeja ovat Raide-Jokerin, Kruunusiltojen, Kalasataman raitiotien, Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisesta aiheutuvat johtosiirrot.

Viemäröinnin uudisinvestointien kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 142,1 milj. euroa. Merkittävimmät viemäröintijärjestelmän ohjelmakaudelle suunnitellut uudisinvestoinnit Helsingissä ovat tunneli Esplanadilta Munkkisaaren tunneliin (1,5 km) ja Esplanadin sekaviemäröinnin eriyttämisen aloittaminen.

HSY:n jätehuollon investointiohjelma 2021–2030

Jätehuollon investointiohjelman 2021–2030 laadintaa ovat ohjanneet HSY:n strategia 2025 ja jätehuollon investointistrategia 2025 sekä vuoden 2019 lopussa ja 2020 alussa tehty jätehuollon investointien tarpeiden kartoitus.

Jätehuollon investointistrategia hyväksyttiin HSY:n hallituksessa 13.4.2018. Investointistrategia perustuu samaan aikaan valmistelussa olleeseen HSY:n strategiaan 2025, joka hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 16.11.2018.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien hyväksymät kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet kokouksissaan 28.5.2020 ja 10.6.2020 kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteita seuraavasti:

Yhteiset tavoitteet:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi.2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa. 3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.

HSY:n tavoitteet:

1.Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi, läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja- laskenta, tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen. 2.Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hinnankorotusten välttäminen Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle.3. Kuntayhtymän vuosin 2021 ja 2022 talousarvion valmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 2023 ja 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.4. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämiseksi. 5. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

1. Lausuntopyyntö 15.6.2020
2. Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
3. Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
4. Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
5. Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030
6. Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote12.6.2020 § 63

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.