Virkasuhteen täyttäminen, liikenneliikelaitos HKL, omaisuudenhallintayksikön johtajan virka, työavain HKL-01-12-20

HEL 2020-007967
More recent handlings
Case 2. / 116 §

Liikenneliikelaitoksen omaisuudenhallintayksikön johtajan viran täyttäminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti ottaa liikenneliikelaitoksen (HKL) omaisuudenhallintayksikön johtajan virkaan Antti Nousiaisen 1.9.2020 alkaen niin, että virasta maksettava kokonaispalkka on
7200 euroa/kk.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

HKL:n johtokunta päätti 16.4.2020, 60 §, HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että HKL:n organisaatio jakaantuu 1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta seuraaviin kahteen yksikköön:

  • Omaisuudenhallintayksikkö
  • Suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikkö.

Omaisuudenhallintayksikkö vastaa Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin sekä raitiovaunu- ja metrojunakaluston omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa raitiovaunu- ja metrojunakalustoon liittyvistä uushankinnoista. Yksikkö toteuttaa pieniä ja keskisuuria uusinvestointeja, peruskorjauksia ja korvausinvestointeja, joita vuosittain on käynnistä tyypillisesti noin 100-200 kpl. Kokonaisuutena yksikön vastuualueelle kuuluu vuosittaisen noin 40-80 milj. euron investointibudjetin vastuullinen kohdistaminen mm. metroasemien peruskorjauksiin, raitiotieratojen peruskorjauksiin ja pienehköihin laajennuksiin sekä kalustohankintoihin.

Yksikössä työskentelee arviolta 30-40 henkilöä. Yksikön johtaja on osa HKL:n johtoryhmää ja raportoi HKL:n toimitusjohtajalle. Yksikön johtaja johtaa oman yksikkönsä johtoryhmää, johon tulee kuulumaan mm. arviolta 3-5 esimiesasemassa toimivaa alaista.

Virantäyttömenettely

Johtokunta kehotti 16.4.2020, 62 §, HKL:ää julistamaan omaisuudenhallintayksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka täytetään 1.9.2020 lukien johtokunnan hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Johtokunta päätti samalla myös, että omaisuudenhallintayksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta ja riittävä kokemus yksikön toimialalta.

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 § mukaan viraston ja laitoksen päälliköltä, osastotasoisen yksikön päälliköltä ja kaupunginsihteeriltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Omaisuudenhallintayksikön johtajalta odotetaan ratkaisukeskeisyyttä ja töihin tarttumista, sekä tunnetaan kannustavana ja ihmisistä välittävänä. Vuorovaikutustaidot ovat johtajan vahvuusaluetta ja johtaja onnistuu yksikön asiantuntijaorganisaation johtamisessa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

HKL:n osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkaus on määritelty Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän HAY-vaativuusluokka on 22. Lisätietoja johdon palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus(Link leads to external service).

Kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain 4 § mukaan uusi HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan virka laitettiin julkisesti haettavaksi niin, että hakuaika oli vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus oli julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Yksikön johtajan virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisellä rekrytointisivulla ajalla 19.5.2020–02.06.2020. Omaisuudenhallintayksikön johtajan virkaan saapui määräajassa yhteensä 27 hakemusta, joista kuusi (6) ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Hakemusasiakirjojen perusteella puhelimitse haastateltiin kymmentä hakijaa. Jatkohaastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen ja puhelinhaastattelujen perusteella edelleen kahdeksan ansioituneinta hakijaa: **********

Hakijoita haastattelivat HKL:n toimitusjohtaja, talous- ja toiminnanohjausyksikön johtaja sekä ulkopuolinen henkilöhakuihin erikoistunut asiantuntija.

HKL:n johtokunta haastatteli edelleen viittä kärkiehdokkaaksi arvioitua hakijaa. Näistä hakijoista teetettiin lisäksi soveltuvuusarviointi. HKL:n johtokunnalla on päätöstä tehdessään ollut käytettävissään perustelumuistion lisäksi hakemukset, soveltuvuusarvioinnit sekä toimitusjohtajan arvio.

Kaikilla viidellä kärkiehdokkaalla on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta sekä kokemusta yksikön toimialalta. Valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota erityisesti hakijan hyvään toimialatuntemukseen sekä edellytyksiin vastata HKL:n tulevaisuuden haasteisiin ja kykyyn antaa sellaista niin strategisen tason kuin käytännönläheistäkin panosta, jota HKL menestyäkseen tarvitsee.

Hakijoiden vertailun toteutus on kuvattu esityslistan liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa (salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom. 29k).

Esittelijä esittää, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella omaisuudenhallintayksikön johtajan virkaan valitaan Antti Nousiainen.

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta päätti HKL:n organisaation kehittämisestä 16.4.2020, 60-62 §.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020, 302 §, perustaa HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan viran.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 mom. 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Close

This decision was published on 03.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 29 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.