Valtuustoaloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä

HEL 2020-008044
More recent handlings
Case 13. / 745 §

V 25.11.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Leo Stranius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuudet kokeilla henkilökohtaista päästökauppaa esimerkiksi Lahden kehittämällä mallilla tai muulla Helsinkiin sopivalla tavalla.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sisältää henkilökohtaisen päästökaupan selvittämistä koskevan toimenpiteen. Toimenpideohjelman 101. toimenpiteen mukaan: Selvitetään ja hyödynnetään eri kaupungeissa käyttöön otettavia henkilökohtaisen päästökaupan menetelmiä. Toimenpiteen toteuttaminen on aloitettu tutustumalla Lahden henkilökohtaiseen päästökauppaan.

Tällä hetkellä käynnissä on taustaselvitystyö mahdolliseen hankkeeseen liittyen. Selvitystyössä käydään läpi mahdollisia rahoituskanavia ja tutustutaan jo kehitettyihin henkilökohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen seurannan sovelluksiin sekä etsitään potentiaalisia kumppaneita myös julkisen sektorin ulkopuolelta.

Lahden kanssa selvitetään yhteisen kehittämishankkeen mahdollisuutta. Hankkeessa voidaan hyödyntää Lahden kokemuksia ja laajentaa päästökauppaa myös jollekin liikenteen ulkopuoliselle sektorille. Yhteishankkeesta on kiinnostunut myös Vantaan kaupunki ja tiedossa on myös muitakin hankkeesta mahdollisesti kiinnostuneita kaupunkeja Suomessa ja ulkomailla.

Helsingin hiilineutraaliustoimenpiteitä vahtiva vapaaehtoisten kaupunkilaisten toimintaryhmä ”Ilmastovahtikoirat” on myös alusta alkaen ollut mukana ideoimassa henkilökohtainen päästökauppa -toimenpiteen toteutusta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 489

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että henkilökohtainen päästökauppa on kirjattu toimenpiteeksi numero 101 Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaan. Toimenpiteen toteuttaminen on aloitettu tutustumalla Lahden henkilökohtaiseen päästökauppaan.

Henkilökohtaisen päästökaupan toteuttamisen on todettu vaativan kaupungin ulkopuolisten resurssien hakemista ja kumppanuuksia useiden toimijoiden kesken. Yhteistyöpalaverissa Lahden kanssa pohdittiinkin yhteisen kehittämishankkeen mahdollisuutta. Hankkeessa voitaisiin hyödyntää Lahden kokemuksia ja laajentaa päästökauppaa myös jollekin liikenteen ulkopuoliselle sektorille. Yhteishankkeesta on kiinnostunut myös Vantaan kaupunki ja tiedossa on myös muitakin hankkeesta mahdollisesti kiinnostuneita kaupunkeja Suomessa ja ulkomailla.

Tällä hetkellä käynnissä on taustaselvitystyö mahdolliseen hankkeeseen liittyen. Selvitystyössä käydään läpi mahdollisia rahoituskanavia ja tutustutaan jo kehitettyihin henkilökohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen seurannan sovelluksiin sekä etsitään potentiaalisia partnereita myös julkisen sektorin ulkopuolelta.

Helsingin hiilineutraaliustoimenpiteitä vahtiva vapaaehtoisten kaupunkilaisten toimintaryhmä ”Ilmastovahtikoirat” on myös alusta alkaen ollut mukana ideoimassa henkilökohtainen päästökauppa -toimenpiteen toteutusta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Pirita Kuikka, ympäristösuunnittelija: 310 32045

pirita.kuikka@hel.fi
Close

This decision was published on 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi