Opetussuunnitelman muutos, Arabian ja Latokartanon peruskoulut

HEL 2020-008065
More recent handlings
§ 144

Opetussuunnitelman muutos, Arabian ja Latokartanon peruskoulut

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Arabian peruskoulun ja Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset koulujen johtokuntien esitysten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).
Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, koulun tuntijaosta sekä valinnaisaineiden tunneista. Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Arabian peruskoulu

Arabian peruskoulun johtokunta on esittänyt muutosta biologian ja maantiedon tuntimäärään siten, että yhdeksännellä vuosiluokalla maantiedon teemaan ”Meidän maapallomme” varataan 1 vuosiviikkotunti nykyisen 1,5 vuosiviikkotunnin sijaan ja biologian teemoihin ”Ihminen” ja ”Yhteiset ympäristöt” varataan aikaa yhteensä 2 vuosiviikkotuntia nykyisen 1,5 vuosiviikkotunnin sijaan. Muutos astuisi voimaan 1.8.2020 alkaen.

Arabian peruskoulun johtokunta on esittänyt lisäystä neljännen ja kuudennen vuosiluokkien valinnaisainetarjontoihin. Maker-kurssilla oppilas työskentelee STEAM-aiheisten haasteiden parissa. Esimerkkejä haasteista ovat: 3D-tulostaminen, ohjelmointi sekä erilaiset muotoiluun sekä innovatiiviseen kokeilemiseen liittyvät haasteet. Oppilas voi valita digitaalisesta oppimisympäristöstä haluamansa haasteen ja aloittaa sen suorittamisen joko digitaalisesti tai fyysisesti, riippuen tehtävänannosta. Työskentelyä voi tehdä yksin tai pienryhmissä. Haasteiden ratkaisut dokumentoidaan digitaaliseen portfolioon. Eri haasteiden aiheita voi myös yhdistää omien projektien muodossa. Kurssilla hyödynnetään muotoiluoppimisen menetelmiä. Valinnaisaineen tavoitteet ja arviointi on kuvattu liitteessä 2. Muutos astuisi voimaan 1.8.2020 alkaen.

Latokartanon peruskoulu

Latokartanon peruskoulun johtokunta on esittänyt kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokan oppilaille ns. pitkien valinnaisaineiden tarjontaan uuden valinnaiskurssin suomen kieleen ja kirjallisuuteen. Valinnaiskurssilla syvennetään suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa saatuja tietoja ja taitoja. Lisäksi syvennytään niihin sisältöihin, joihin peruskursseilla ei ole aikaa. Kokonaisuus jakautuu neljään osa-alueeseen: erilaisten tekstien lukeminen ja tulkitseminen, viestintä ja media, luova kirjoittaminen ja ilmaisutaito (draama). Jokaista osa-aluetta käsitellään yhden lukukauden ajan. Syventävän suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla painottuvat sellaiset osa-alueet, jotka kurssilaisia kiinnostavat. Ohjelmistossa huomioidaan myös oppilaiden toiveet mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille annetaan kurssilla mahdollisuus luoda erilaisia ja erilaajuisia tuotoksia sekä kehittää osaamistaan monipuolisesti suomen kieleen ja kirjallisuuteen liittyvillä osa-alueilla. Kurssilla saadaan mahdollisuuksien mukaan kokemuksia esiintymistilanteista, oman tekstin tuottamisesta, keskustelusta ja vuorovaikutuksesta sekä viestintävälineiden käytöstä. Työskentely tapahtuu yksin ja yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Ryhmän tavoitteet muotoutuvat mahdollisuuksien mukaan ryhmästä lähtien ja oppilaiden omia ideoita hyödynnetään opetuksessa ja kurssin suunnittelussa parhaimman mukaan. Kurssilla pyritään vahvistamaan oppilaan suhdetta suomen kieleen ja kirjallisuuteen ja luomaan pohjaa jatko-opinnoille. Valinnaisaineen tarkempi kuvaus on liitteessä 4. Uusi valinnaisaine olisi oppilaiden valittavissa lukuvuodesta 2021-2022 alkaen.

This decision was published on 25.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja