Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, suomi toisena kielenä -opetus, työavain KASKO-03-52-20

HEL 2020-008112
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä -opetus

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3

Päätös

Koulutuspäällikkö Frans Winstén päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon opettajan virkasuhteiseen tehtävään KASKO-03-52-20 määräajaksi ajalle 3.8.2020 - 31.7.2021 FM **********

********** täyttää suomi toisena kielenä -opettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 § kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot pätevöitymissuunnitelman mukaan. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 25.5. - 5.6.2020 yksi opettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä ajalle 3.8.2020 - 31.7.2021. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-52-20. Määräaikaan 5.6.2020 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kaksikymmentakuusi (26) henkilöä. Videohaastatteluun kutsuttiin kuusi (6) hakijaa, joista kaksi (2) perui hakemuksensa. Varsinaiseen haastatteluun kutsuttiin neljä (4) hakijaa.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on filosofian maisteri ja hänellä on myös tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys.

********** on vankka työkokemus suomi toisena -kielenä opettamisesta toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hän käyttää työssään digitaalisen viestinnän ja somen mahdollisuuksia laajasti ja innovatiivisesti motivoiden opiskelijat ottamaan vastuuta oppimisestaan.

********** on käytännön läheinen työote yhdistäen suomen kielen opiskelun työsaleihin ja -tilanteisiin.

Pöytäkirjanote lähetetään nähtäväksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Frans Winstén, koulutuspäälikkö, puhelin: 09 310 22720

frans.winsten@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 21850

osaro.eguavoen@hel.fi

Decisionmaker

Frans Winsten
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3