Hankinta, suorahankinta, nousuvaellusselvitys, Vantaanjoen taimen ja siika, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-008121
More recent handlings
§ 4

Sopimus Vantaanjoen taimenen ja siian nousuvaellusselvityksestä 2020-2023

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunki- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti allekirjoittaa liitteenä 1 olevan sopimuksen Vantaanjoen taimenen ja siian nousuvaellusselvityksestä (ns. telemetriatutkimuksesta) vuosille 2020 – 2023 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Hankkeen kustannusarvion mukainen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan vuosittainen kustannusosuus vuosina 2020 ja 2022-2023 on 42 996 euroa (alv. 0 %) eli yhteensä enintään 128 988 euroa (alv. 0 %)

Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2020 ja 2022 - 2023 ovat 311 670 euroa (alv. 0 %), Kokonaishankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Keravan kaupunki ja Helsinki-Espoo kala-talousalue sekä Vantaanjoen kalatalousalue. Lisäksi hanketyön kustannuksiin haetaan avustusta maa- ja metsätalousministeriöstä kansallisen kalatiestrategian rahoituksesta 50 % kokonaiskustannuksista, koska työn tulokset ovat yleishyödyllisiä ja hyödynnettävissä myös muualla. Työstä vastaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Sopimus ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kustannusosuus kattavat Vanhankaupunginkoskeen kohdistuvan osuuden tutkimuksesta. Hankkeessa kertynyttä kokemusta viestitään aktiivisesti myös hankkeen ulkopuolisille toimijoille, jotta hankkeen tuloksia voitaisiin hyödyntää myös muissa vastaavissa hankkeissa koko maassa.

Seuranta tuottaa kaupungin käyttöön tietoa itähaaran korjauksen suunnittelua ja sen vaikutusten arviointia varten (esim. siian nousuhalukkuus nykytilanteessa).

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on selvittää meritaimenien ja siikojen vaelluskäyttäytymistä Vantaanjoen koskipaikoilla ja kalateillä. Kaupungin kannalta hanke tarjoaa ainutlaatuista tietoa Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostuksen suunnittelua varten.

Hanke toteutetaan vuosina 2020, 2022 ja 2023, mikä kattaa tilanteen ennen ja jälkeen Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostuksen. Mikäli itähaaran kunnostustyöt viivästyvät, pidetään hankkeessa välivuosi, jotta siikojen nousu kyetään todentamaan kahtena perättäisenä vuonna kunnostuksen jälkeen. Vuonna 2020 osa rahoituksesta kohdennetaan myös Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevan Keravanjoen Kirkonkylänkosken kalalaskuri- ja telemetriaseurantaan.

Kaupunginhallitus on päättänyt 24.2.2020 § 125 valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta (HEL 2018-010592) yhteydessä, että Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalojen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaanjoessa.

Kysymyksessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 9 § 1 momentin 13 kohdan mukainen tutkimus- ja kehittämispalvelu, johon ei sovelleta hankintalakia.

This decision was published on 29.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 38448

heikki.takainen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö