Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa henkilöstöosaston rekrytointipalvelupäällikölle hankintojen tekemisestä

HEL 2020-008164
More recent handlings
§ 36

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston rekrytointipalvelupäällikön hankintaoikeudet 1.7.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti oikeuttaa henkilöstöosaston työsuhteisen rekrytointipalvelupäällikön toteuttamaan henkilöstöjohtajan vastuulla yksikön ja tiimin hankintoja 1.7.2020 alkaen edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Rekrytointipalvelupäälliköllä on rekrytointipalvelut-tiimin tiimipäällikkönä oikeus toteuttaa tiimin hankintoja 30 000 euroon saakka ja yksikön päällikön sijaisena yksikön hankintoja 60 000 euroon saakka. Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (9.10.2019, § 297) hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

Kaupunginkanslian toimintasääntö uudistuu 1.7.2020. Henkilöstöosaston henkilöstön saatavuus -yksikköön lisätään rekrytointipalvelut-tiimi. Rekrytointipalvelut-tiimin esihenkilönä toimii rekrytointipalvelupäällikkö.

This decision was published on 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja