Hankinta, optio, koulujen iltavalvontapalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-008365
More recent handlings
§ 29

Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopimuksen H097-17 kahden (2) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2020–31.12.2021 Palmia Oy:n kanssa.

Kahden (2) vuoden optiokautta koskevan suorahankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 16.1.2018, § 7 hankkia koulusalien ilta- ja omavalvontapalvelut Palmia Oy:ltä iltavalvonnan siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017-001237 perustuvan minikilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi lisähankintamahdollisuus, joka koostui yhdestä yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä kahden (2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunta päätti 18.12.2018 §239 päätti ottaa käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopimuksen H097-17 yhden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019–31.12.2019 Palmia Oy:n kanssa sekä samalla päätti valtuuttaa liikuntajohtajan päättämään hankintasopimuksen viimeisen kahden (2) vuoden optiokauden käyttämisestä ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Kyseessä on hankintalain 41.2 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suorahankinta.

Koulusalien iltavalvontapalvelut hankitaan alkuperäiseen hankintapäätökseen 16.1.2018, § 7 perustuvalle kahden (2) vuoden optiokaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Päätös tehdään takautuvasti koskemaan koko kautta 1.1.2020-31.12.2021. Asiasta on sovittu sähköpostitse asianosaisten kesken marraskuussa 2019, mutta viranhaltijan päätös ja sopimus ovat jääneet valmistelematta ajallaan.

This decision was published on 30.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja