Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-124-20

HEL 2020-008435
More recent handlings
§ 4

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä, työavain Kasko-03-124-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 **********

Päätöksen perustelut

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkatehtävään ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkatehtävään valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Haku tuntiopettajan virkaan oli avoinna 08. - 22.06.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkatehtävää haki kahdeksan (8) hakijaa, joista kaksi (2) täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, verkkopedagogisia valmiuksia, kehittämiskykyä ja halukkuutta jalkautua ohjaamaan työpaikoille.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kelpoisuuden opettaa useampia yhteisten tutkinnon osien pakollisia osa-alueita.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja
aikuisopistossa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 24.6.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Satu Suihkonen ja Outi Järvinen.

********** jolla on pedagoginen pätevyys, aineenopettajan pätevyys matematiikassa ja kemiassa sekä luokanopettajan pätevyys.

Päätös annetaan tiedoksi virkatehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 03.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Decisionmaker

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6