Maksuhyvitys, elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävä maksu, koronavirus-tilanne, ravintolatarkastukset ajalla 1.6.-12.7. 2020

HEL 2020-008457
More recent handlings
§ 37

Päätös elintarvikelain mukaisen tarkastuksen maksun alentamisesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että suunnitelmallisesta tarkastuksesta perittävä maksu on 50 % ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesta maksusta.

Tausta

Tartuntatautilain (1227/2016 muut. 400/2020) 58 a §:ssä on säädetty ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista vaarallisen tartuntataudin aikana. Säännös mahdollistaa mm. asiakaspaikkamäärien ja aukiolon rajoittamisen. Lisäksi ravitsemisliikkeen on huolehdittava tilojen hygieniaa koskevista lisävaatimuksista ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Valtioneuvoston asetuksella ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (477/2020) on säädetty tarkemmin ravitsemisliikkeitä koskevista velvollisuuksista ja aukioloaikojen sekä asiakaspaikkamäärien rajoituksista. Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa 477/2020 säädetyt rajoitukset ovat voimassa koko Suomessa. Tartuntatautilain säännöksillä pyritään estämään COVID-19 –viruksen (koronavirus) leviämistä.

Valtioneuvoston asetuksella on lievennetty ravitsemisliiketoimintaan kohdistuvia rajoituksia, mutta asetuksella rajoitetaan edelleen ravitsemisliikkeiden aukipitämistä ja asiakaspaikkojen määrää. Rajoitusten osittaisesta purkamisesta huolimatta koronaviruksen vuoksi säädetyillä rajoituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Jakelussa mainittuja asianosaisia ei ole kuultu ennen päätöksen antamista, koska päätöksen ei katsota vaikuttavan asianosaisten oikeusturvaan eikä tuovan lisäselvitystä asiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päättänyt 24.11.2017 ympäristöterveydenhuollon taksasta (§ 85). Ympäristöterveydenhuollon taksaa sovelletaan elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta. Taksan 4.1 kohdan mukaan hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta perittävät maksut ovat 160-230 euroa.

Taksan 8.2 kohdan mukaan taksan mukainen maksu voidaan jättää poikkeuksellisen erityisistä syistä perimättä tai se voidaan periä alennettuna, silloin kun taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Poikkeustapauksesta tehtävästä valvontamaksun muutoksesta tai maksun perimättä jättämisestä päättää taksan 8.3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättämiensä asioiden osalta ja ympäristöpalveluiden viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastusmaksun perimättä jättämisestä päättää ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö.

Elintarvikelain mukaiset suunnitelmalliset tarkastukset ovat ympäristöterveydenhuollon taksan mukaan maksullisia. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kuitenkin katsoo, että maksun periminen kokonaisuudessaan johtaisi taksan 8.2 kohdan mukaisesti poikkeuksellisen erityisistä syistä ilmeiseen kohtuuttomuuteen, kun ottaa huomioon sen, että elinkeinonharjoittamista on Suomessa rajoitettu koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisella tavalla jo usean kuukauden ajan, millä on ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elintarvikealan toimijoihin. Ravintolatoiminnan jatkamisesta on tullut erityisen haastavaa ja ravintoloiden on ollut välttämätöntä muuttaa liiketoimintamalliaan. Maksujen alentaminen kohdistuu vain niihin ravintoloihin, jotka ovat tartuntatautilain 58 a §:n ja valtioneuvoston asetuksen 477/2020 piirissä.

Maksun toimittaminen

Maksu lähetetään erikseen Taloushallintopalveluista.

Sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003) 34 §
Elintarvikelaki (23/2006) 71, 74 §

Ympäristöterveydenhuollon taksa: https://www.hel.fi/static/ymk/lomakkeet/ymparistoterveydenhuollon-taksa.pdf

This decision was published on 21.07.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta perustevalituksella.

Perustevalitusoikeus

Se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Perustevalitusaika

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Perustevalitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Perustevalituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut;
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Mia Degerlund, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 32055

mia.degerlund@hel.fi

Anne Kärnä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 29705

anne.karna@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö