Hankerahoitus, Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät hankkeet, Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto

HEL 2020-009454
More recent handlings
§ 33

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osastolle enintään 195 828 euroa (projektinumero 1095125) vuodelle 2021 hankkeen "Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan Varsinais-Suomen liiton tukea 156 662 euroa.

Päätöksen perustelut

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa luodaan kokonaiskuva Helsingin matkailun turvallisuuden tasosta, tarvittavista kehittämistoimista ja luodaan turvallisuuden johtamismalli, johon kytketään kaikki olennaiset toimijat. Lisäksi hankkeessa panostetaan tiedolla johtamiseen, dataan ja sen laaja-alaiseen käytettävyyteen. Hankkeessa edistetään myös matkailuneuvonnan digitalisointia erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Hanke toteutetaan 1.11.2020–31.12.2021 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 28.8.2020 § 64 päättänyt ”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” -hankkeeseen osallistumisesta ja Varsinais-Suomen liitto on rahoituspäätöksellään 12.11.2020 § A35/2020 myöntänyt hankkeelle projektiavustusta.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Helsingin arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat enintään 195 828 euroa. Tukea määrärahalle saadaan 156 662 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 684 euroa, josta Varsinais-Suomen liiton avustus on 159 747 euroa jolloin Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää enintään 39 937 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095125) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Varsinais-Suomen liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Rahoitushakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.