Väliaikaisen kiellon purkaminen, elintarvikelaki 63 §, King Falafel

HEL 2020-009487
More recent handlings
§ 42

Päätös King Falafelin toimintaa koskevan väliaikaisen kiellon purkamisesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti asian johdosta seuraavaa:

Toimija

King Falafel, Siuntionkatu 5 A 16, 00510 Helsinki

Elintarvikehuoneisto

King Falafel -myyntivaunu, Turunlinnantie 1, 00930 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää purkaa King Falafel -myyntivaunun toiminnan käyttökiellon.

Täytäntöönpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin (myöhemmin ympäristöpalvelut) tuli 6.8.2020 asiakaspalaute, jonka mukaan Itäkeskuksen kirjaston luona sijaitsevassa myyntivaunussa kaadetaan paistorasvaa kaupungin viemäreihin. Ympäristöpalvelut tarkasti myyntivaunun 10.8.2020 (liite 1, tarkastuskertomus) asiakaspalautteen perusteella. Tarkastuksella todettiin, että myyntivaunussa toimii King Falafel –niminen toimija, joka ei ole tehnyt elintarvikelain edellyttämää ilmoitusta ympäristöpalveluihin. Toimija täytti ilmoituslomakkeen tarkastuksella elintarviketarkastajan kehotuksesta. Tarkastuksella havaittiin useita vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua terveysvaaraa. Myyntivaunu oli likainen ja osittain huonossa kunnossa. Myyntivaunun kiinteä vesipiste ei toiminut. Vesipisteenä oli pieni vesikanisteri, johon otettiin vettä Itäkeskuksen kirjaston puutarhaletkusta. Myyntivaunussa käsiteltiin ja säilytettiin suurta määrää raakaa lihaa, kuten jauhelihaa ja broilerin maksaa. Tarkastuksella todettiin, että raakoja jauhelihapihvejä säilytettiin pakkaamattomana samassa vetolaatikostossa kypsien kanankoipien kanssa siten, että elintarvikkeet koskivat toisiaan. Lisäksi tarkastuksella todettiin, että myyntivaunussa säilytettiin ja käsiteltiin suurta määrää kokonaisia kasviksia. Myyntivaunun työtasolla säilytetyn pilkotun salaatin lämpötilaksi mitattiin 23,5 °C. Elintarvikkeita ja elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja säilytettiin myyntivaunussa lattialla. Henkilökunnan käymälä oli toimijan mukaan kirjaston yleisissä WC-tiloissa.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti 10.8.2020 kieltää King Falafel –myyntivaunun toiminnan toistaiseksi (liite 2, väliaikainen kieltopäätös). Päätös tehtiin elintarvikelain 63 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä. Koska elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan epäiltiin aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voitu muilla tavoin estää, elintarviketarkastaja antoi elintarvikelain 63 §:n perusteella 10.8.2020 King-falafel- myyntivaunulle elintarvikelain 56 §:n mukaisen kiellon toiminnan jatkamisesta. Kiellon vahvisti samana päivänä yksikön päällikkö.

Toimija ilmoitti 11.8.2020 elintarviketarkastajalle puhelimitse, että kaikki 10.8.2020 todetut epäkohdat on korjattu. Toimijan kanssa sovittiin, että epäkohtien korjaaminen tarkastetaan 12.8.2020. Ympäristöpalvelut totesi 12.8.2020 tehdyllä tarkastuksella (liite 3, tarkastuskertomus), että suuri osa epäkohdista oli korjattu. Tarkastuksella todettiin kuitenkin, että vesipiste ei ollut vielä toiminnassa, joten toimijalle ei annettu tarkastushetkellä lupaa aloittaa toimintaa. Toimija esitti elintarviketarkastajalle videomateriaalia toimivasta vesipisteestä 13.8.2020, minkä jälkeen ympäristöpalvelut antoi toimijalle suullisesti luvan jatkaa toimintaansa.

Tarkastus

Huoneisto on tarkastettu 12.8.2020 ja lisäksi toimija on esittänyt videomateriaalia ympäristöpalveluille 13.8.2020. Tarkastuksen ja videomateriaalin perusteella todettiin seuraavaa:

1. Vesipiste on korjattu toimivaksi ja vesipisteeseen on asennettu lämminvesivaraaja. Toimijan mukaan vesi otetaan kotikeittiön vesipisteestä. Henkilökunta käyttää toimijan mukaan jatkossa Puhoksessa sijaitsevien ravintoloiden henkilökunnan käymälätiloja.

2. Toimijan mukaan kasviksia ja lihoja ei esikäsitellä myyntivaunussa, vaan esikäsittely tehdään asianmukaisessa elintarvikehuoneistossa. Kasvisten ja lihojen asianmukainen esikäsittely tarkastetaan seuraavalla tarkastuksella.

3. Myyntivaunun myyntivaunussa säilytettyjen elintarvikkeiden lämpötilat olivat säädösten mukaiset. Toimijaa opastettiin omavalvonnan lämpötilaseurannan aloittamisessa. Omavalvonnan kirjanpito tarkastetaan seuraavalla tarkastuksella.

4. Elintarvikkeita ja elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja säilytettiin asianmukaisesti tasoilla ja kypsät ja raa’at elintarvikkeet oli erotettu toisistaan.

5. Myyntivaunu on siivottu ja huonokuntoiset pinnat on uusittu.

Koska suurin osa väliaikaisessa kieltopäätöksessä todetuista epäkohdista oli korjattu, toimijalle annettiin puhelimitse 13.8.2020 suullisesti lupa aloittaa toiminta myyntivaunussa. Edelleen korjaamatta olevien epäkohtien korjaamisesta annetaan toimenpidekehotukset tarkastuskertomuksessa ja niiden korjaaminen tarkastetaan valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Myyntivaunussa voidaan aloittaa elintarviketoiminta, koska edellytykset vakavan terveysvaaran aiheutumiseen on poistettu huoneistosta.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus King Falafel 10.8.2020

2. Elintarvikelain 63 §:n mukainen väliaikainen kieltopäätös 10.8.2020

3. Tarkastuskertomus King Falafel 12.8.2020

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006, muutos 1397/2019) 10, 11, 13, 16, 19, 56, 63, 74 ja 78 §.

Hallintolaki 34 ja 43 §.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011), 3, 4, 5, 7, 11 ja 15 §.

EPNAs (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17 artikla.

EPNAs (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, liite II luku III.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse King Falafelille.

This decision was published on 21.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Kaisa Mäkelä, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31528

hanna-kaisa.makela@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus King Falafel 10.8.2020
2. Väliaikainen kieltopäätös 10.8.2020
3. Tarkastuskertomus King Falafel 12.8.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.