Valtuustoaloite, Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

HEL 2020-009755
More recent handlings
Case 7. / 102 §

V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin toimialojen tulisi tehostaa yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkotien sujuvoittamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.

Kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala tekevät yhteistyötä erityisryhmien asumisen parantamiseksi. Kaupungilla on erityisryhmille tarkoitettuja tuettuja asumismuotoja käytössään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien osalta on tärkeää, että huolehditaan sekä riittävästä paikkamäärästä että oikean tasoisesta tuesta kulloisessakin elämäntilanteessa. Asiakkaan siirtymisestä tuetusta asumisesta tavanomaiseen asumiseen on sovittu kaupunkitasoiset käytännöt, joita tarkastellaan vuosittain.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen tuella. Tuetun asumisen jonoja on pystytty purkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali-ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali ja terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Vastausta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimialan kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 25823

mari.randell@hel.fi