Hankinta, Helsinki Ski Weeks -tapahtuman yhteistyö, kaupunginkanslia

HEL 2020-009905
More recent handlings
§ 23

Helsinki Ski Weeks-tapahtuman yhteistyösopimus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsinki Ski Weeks -tapahtumaa koskevan yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen Hiihtoliitto ry:n ja Nordic Ski Finland Oy:n välillä. Yhteistyösopimuksen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 200 000 euroa. Tarvittavat määrärahoja koskevat päätökset tehdään sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022.

Päätöksen perustelut

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Lisäksi Helsinki panostaa matkailun edistämiseen.

Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuus järjestetään 31.1.–28.2.2022. Se koostuu tapahtumaviikoista ja kansainvälisestä sprinttikilpailusta. Tapahtumakokonaisuus pyrkii osaltansa rikastuttamaan Helsingin talvitapahtumien tarjontaa ja rakentamaan kaupungin kansainvälistä ja kotimaista vetovoimaa ja tunnettuutta. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää.

Hiihtoviikot-konseptin avulla luodaan kaikille helsinkiläisille ja vierailijoille useaksi viikoksi uniikit talviliikuntaolosuhteet sekä elämyksellinen mahdollisuus päästä hiihtämään uudistuneelle Olympiastadionille. Lisäksi luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Helsinki Ski Weeks rakentuu mm. seuraavien päätapahtumien ympärille: Helsinki Ski Weeks - Hiihtoviikot, Helsinki Ski Weeks - Stadion Sprint, Helsinki Ski Weeks - Kansallinen Hiihtopäivä, Helsinki Ski Weeks - Stadion Sprint, lasten ja nuorten kilpailut.

Yhteistyösopimuksen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 200 000 euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian kesken on sovittu, että 130 000 euroa kustannuksista on tarkoitus maksaa kaupunginhallituksen käyttövaroista ja 70 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahoista. Tarvittavat määrärahoja koskevat päätökset voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022.

Kansliapäällikkö on ilmoittanut, että hän tulee osoittamaan kaupunginhallituksen vuoden 2022 käyttövaroista 130 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön tapahtuman järjestämistä varten. Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 18 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää kaupunginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019 § 55 siirtää hankintoja koskevaa toimivaltaansa viranhaltijoille hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000 euroon asti.

Hankinnan kohteena on yhteistyö Helsinki Ski Weeks -tapahtumaan liittyen. Hankinta kuuluu hankintalain liitteen E mukaisiin muihin erityisiin palveluihin (79952000-2, Tapahtumapalvelut). Yhteistyösopimuksen arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n mukaista kansallista kynnysarvoa, jolloin siihen ei sovelleta hankintalakia. Yhteistyösopimus tehdään suorahankintana, koska vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun kaupunki ja tapahtuman järjestäjä ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

This decision was published on 26.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja