Hankerahoitus, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, mandaatti Erasmus+ -rahoituksen hakemiseen

HEL 2020-009983
More recent handlings
§ 51

Mandaatti Erasmus+ -rahoituksen hakemiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin Association of Viennese Youthcentr:in rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta. Mandaatin Association of Viennese Youthcentres puolesta allekirjoittaa koordinaattori Ilkim Erdost.

Mandaatti Erasmus+ -rahoituksen hakemiseen “YUS” Youth in Urban Space, Developments pre and post Corona, how municipalities and youth work could deal with them” hanketta varten. Hankenumero KA205-A833DF9A, strateginen kumppanuushanke: hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva hanke (KA205).

“YUS” “Youth in Urban Space. Developments pre and post Corona, how municipalities and youth work could deal with them” hankkeen rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta vastaa Association of Viennese Youthcentres, Wien, Itävalta.

Nuorisopalvelukokonaisuutta edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella Association of Viennese Youthcenter, joka edustaa myös muita hankesuunnitelmassa mainittuja kuutta (6) eri osapuolta neljästä eri valtiosta.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan noin 230 303,00 euroa, josta nuorisopalvelukokonaisuuden osuus on noin 40 181,00 euroa.

Hanke toteutetaan 1.2.2021.–31.03.2023 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy Youth in Urban Space: Pre and Post Corona Changes, How Should Youth Work Response - 2023 – kansainväliseen konferenssiin, jossa hankkeen tulokset julkaistaan ohjekirjan muodossa.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 07.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sonja Witting, suunnittelija, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. 1 Liite YUS projektikuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.