Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen, Helsingin koulut yleismääräys, koronavirus-tilanne

HEL 2020-009999
More recent handlings
§ 30

Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että toimialalla siirrytään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 4.3.2021 mukaisesti perusopetuksessa perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 8.3.2021 - 28.3.2021.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen 7-10 luokkien yleisopetuksessa olevien oppilaiden osalta.

Päätös ei koske perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita ja yksilöllisen tarveharkinnan perusteella muun oppilaan välttämätöntä lähiopetusta.

Päätöksen perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Perusopetuslain 20 a § 1 ja 2 mom. (1191/2020) mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n (1227/2016) nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginhallitus päätti 1.3.2021 määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuksen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 7.3.2021 - 6.4.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 4.3.2021 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseen sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen 4.3.2021 mukaisesti etäopetukseen siirtyminen luokkien 7 - 9 osalta on toimenpiteenä välttämätön Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Sama koskee perusopetuksen lisäopetuksen 10 luokkia.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Näin menettelemällä lasten oikeuksien rajoittaminen opetuksessa on tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Toimivalta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa 15.12.2020 (§ 298) siten, että toimialajohtaja päättää 31.7.2021 asti perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

This decision was published on 08.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja