Valtuustoaloite, Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

HEL 2020-010190
More recent handlings
Case 8. / 103 §

V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ryhtyy toimiin parantaakseen perheystävällisyyttä ja helpottaakseen perheen ja työn yhteensovittamista kaupungin eri toimialoilla.

Helsingin kaupunki on kehittänyt työn ja muun elämän yhteensovittamista useita vuosia ja tekee pitkäjänteistä työtä sen eteen, että kehittyy jatkossakin perheystävällisenä työpaikkana. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä työelämän laatutekijöistä, jotka varmistavat meillä jaksavan hyvinvoivan henkilöstön ja hyvät palvelut.

Työn ja perheen yhteensovittamista on kehitetty useissa hankkeissa, vuonna 2015 esimerkiksi Väestöliiton kanssa. Tuolloin Väestöliitto arvioi kaupunkitasoisia ohjeistuksia työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta. Lisäksi kolmen viraston perheystävällisyyden tilaa arvioitiin Kunta10-kyselyllä ja johtohenkilöiden haastatteluilla. Väestöliitto arvioi tuolloin kaupungin vahvuuksiksi henkilöstöpolitiikan, työaikojen ja lomien sijoittelun ja joustavuuden sekä melko vähäisen vaihtuvuuden. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja yksilölliset ratkaisut esimerkiksi joustojen hyödyntämisessä, perheystävällisen johtamisen kehittämisen sekä pelisääntöjen läpinäkyvyyden.

Tässä vaiheessa kaupunki pohti Väestöliiton sertifikaatin hakemiseen liittyvää tarjousta, mutta päätyi tiiviiseen yhteistyöhön KT Kuntatyönantajien kanssa perheystävällisyyden edistämisessä. Kaupunki lähti vuonna 2016 mukaan kuntatyöpaikkojen oppimisverkostoon, jossa työelämää kehitettiin entistä perheystävällisemmäksi. Verkosto oli osa KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. Helsingin kaupunki sai kehittämisohjelman Kunteko-palkinnon työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittämisestä vuonna 2017.

Kuntatyönantajat yhteistyötahoineen ovat valmistelleet kunta-alalle Hyvän elämän toimintamallin ja siihen liittyvän Hyvän elämän tunnuksen. Toimintamalli edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja muun elämän yhteensovittamista. Myös Helsingin kaupungin on mahdollista jatkossa hyödyntää tätä toimintamallia perheystävällisyyden kehittämisessä.

Työnantajana meillä on lukuisia eri aloille sopivia keinoja käytettävissä. Yhteensovittamisen onnistuminen riippuu myös suureksi osaksi esihenkilöiden ja työyhteisöjen asenteista.

Kaupungilla on omat Työn ja muun elämän yhteensovittamista käsittelevät Helmi-intran sivut. Sivuilla on valmennusmateriaali työn ja muun elämän yhteensovittamisesta esihenkilöiden ja työyhteisöiden käyttöön. Materiaali sisältää yhteensovittamisen hyödyt sekä keinot, joita kaupunkityönantajalla on käytettävissään. Teema on vuosittain osana myös esihenkilöiden lähiesihenkilötutkintoa. Osana työkulttuurin kehittämistä ja perheystävällisen työpaikan edistämistä kaupunki keskittyy vuoden 2021 aikana erityisesti monimuotoisen työn edistämiseen, jotta työn järjestelyt ottavat huomioon myös erilaiset perhetilanteet. Lisäksi kaupungilla on ”Sopuisasti Stadissa” -malli. Myös se auttaa tilanteissa, joissa erilaiset työaikajärjestelyt voivat aiheuttaa kitkaa työyhteisöissä.

Kaupunki on myös osallistunut useamman kerran valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään ja toimialat ja liikelaitokset ovat osallistuneet siihen omaan toimintaansa sopivalla tavalla.

Kaupungin pitkäjänteinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyö palkittiin myös Vastuullisuusteko 2020 -tunnutuksella osana Oikotie Työpaikat järjestämää Vastuullinen työnantaja -kampanjaa. Kampanjan asiantuntijaraati palkitsi työelämän vastuullisuustekoina kaupungin vaikuttavan, pitkäjänteisen ja laajamittaisen työn monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on osa vastuullisena työnantajan toimimista.

Helsingin kaupunki seuraa ja raportoi vuosittain henkilöstöraportissa olemassa olevin mittarein työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista. Erilaisia joustoja käyttäneiden naisten osuus kaikista naisista on kaupungilla suurempi kuin vastaava tilanne miehillä. Yhtenä työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumisen mittarina käytämme myös Kunta10-kyselyn kysymystä siitä, voiko vaikuttaa työaikoihinsa. Molemmilla sukupuolilla niiden vastaajien osuus, jotka tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan työaikoihin on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2020 (1-5 asteikolla miehet 2,98 (vuonna 2018 2,95) ja naiset 2,81 (vuonna 2018 2,75). Helsingin kaupungin henkilöstöstä suurin osa on naisia. He työskentelevät paljon aloilla, joilla työaikoihin voi olla vaikeampaa vaikuttaa, kuten sosiaali- ja terveysalojen ammateissa.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ohjaa henkilöstöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä mukaan lukien työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Myös seuraava henkilöstön tasa-arvosuunnitelma tulee sisältämään toimenpiteet työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi.

Kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa sukupuolesta riippumatonta hyvää työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista ja teema on pysyvä osa vastuullista työnantajapolitiikkaamme.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen@hel.fi