Valtuustoaloite, uusperheiden tuen tarpeen kartoitus ja kokeilu heille suunnatusta perhevalmennuksesta

HEL 2020-010202
More recent handlings
Case 8. / 80 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Pauliina Saares ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan uusperheiden tuen tarpeen kartoittamista ja perhevalmennuksen kokeilun käynnistämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että perheille suunnatuissa palveluissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet. Erilaisiin perhetilanteisiin on jo nykyisin saatavissa tukea ja tästä syystä erillisen kartoituksen tekemistä ja kokeilun käynnistämistä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustolla on kattavasti tietoa, tukea ja perhevalmennusmateriaalia eri elämäntilanteissa oleville ja kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti vauvan syntymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvää tietoa sekä erilaisia neuvonta-, ja chattipalveluja sekä vertaisryhmätoimintaa.

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, tarjolla on mm. lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.12.2020 § 264

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta:

"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uusperheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmennusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille. Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoituksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on kohdennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläisille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pidettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti liittyvä kivunlievitys.

Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puolisonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa vanhemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myötä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen.

Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäynneillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanottokäynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikkulapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua -nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai arjen haasteisiin.

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muassa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneuvola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hyvin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digitaaliselle alustalle.

Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liittyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syntymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neuvonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.

Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti perheiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarpeellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai kokeilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista parisuhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja. Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."

Kannattaja: jäsen Riia Järvenpää

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

01.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila@hel.fi
Close

This decision was published on 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi