Nimeämispyyntö, edustajat vuosiksi 2021-2023 ja tilintarkastajat vuodelle 2021, Seurasaarisäätiö

HEL 2020-010307
More recent handlings
Case 7. / 87 §

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sanna-Maria Pakkasen (Kok.) Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2021−2023.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Sanna-Maria Pakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2021−2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Jokaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina osa.

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Sanna-Maria Pakkasen toimikaudelle 2018−2020, Seppo Kankaantähden toimikaudelle 2019−2021 ja Maria Pohjamon toimikaudelle 2020−2022. Sanna-Maria Pakkasen toimikausi on nyt päättymässä ja Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2021−2023. Pakkanen on toiminut säätiön hallituksen puheenjohtajana päättyvällä toimikaudella. Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Seurasaarisäätiö on samalla pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiölle tilintarkastajat. Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtaja nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi.

Close

This decision was published on 20.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

1. Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä 15.9.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.