Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu

HEL 2020-010329
More recent handlings
§ 54

Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Haagan peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksen lukuun 1.3. Tuntijako. Tuntijaossa erotellaan taito- ja taideainetuntien sijoittuminen (5vvt) ja valinnaisainetuntien sijoittuminen (6vvt) vuosiluokilla 7-9. Tuntijaossa on eri painotuksilla opiskeleville oppilaille määritelty taito- ja taideaineiden valinnaisten sekä valinnaisten aineiden tuntien sijoittuminen.

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Haagan peruskoulun johtokunta esittää muutosta opetussuunnitelman tuntijakoon siten, että opetussuunnitelman tuntijaossa erotellaan taito- ja taideainetuntien sijoittuminen (5vvt) ja valinnaisainetuntien sijoittuminen (6vvt) vuosiluokilla 7-9. Tuntijaossa on eri painotuksilla opiskeleville oppilaille määritelty taito- ja taideaineiden valinnaisten sekä valinnaisten aineiden tuntien sijoittuminen.

Urhea-luokalla tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt sijoittuisivat liikuntaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat Kasva urheilijaksi-valinnaisaineeseen. Liikuntapainotuksen oppilailla tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt sijoittuisivat liikuntaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat oppilaan oman valinnan mukaan. Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen oppilailla tuntijaon taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt sijoittuisivat oppilaan oman valinnan mukaan ja valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen tunteihin. Yleislinjan oppilailla tuntijaon sekä taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 5 vvt että valinnaisten aineiden tunnit 6 vvt sijoittuisivat oppilaan oman valinnan mukaan.

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

This decision was published on 29.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja