Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen vuosille 2020-2021

HEL 2020-010389
More recent handlings
§ 188

Erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen 2020-21

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen vuosille 2020-21 yhteensä 700 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 875 000 euroa, josta omarahoituksen osuus on 20% eli 175 000 euroa. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektipäällikkö ********** toimimaan hankehakemuksen erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen vuosille 2020-21 – hakemuksen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen järjestäjille kehittämisverkostotoimintaan vuosille 2020-2021. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 7 miljoonaa euroa opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Kehittämisverkostojen toiminnan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen järjestelyjä sekä suunnitella niiden valtakunnallista levittämistä.

Lähtökohtana on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tavoitteena Helsingissä on vahvistaa inklusiivisen esi- ja perusopetuksen toimintaa ja laajentaa kehittäminen koskemaan koko kaupunkia niin, että mahdollisimman moni oppija saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (perusopetus).

Tavoitteena on myös oppijan ja perheen tuen tarpeen tunnistaminen sekä monialaisen yhteistyön rakenteiden kehittäminen tuen eri vaiheessa matalan kynnyksen palvelunmallin mukaisesti. Tavoitteena on eri ammattilaisten toimiminen saman päämäärän eteen päällekkäisyyksien karsimiseksi ja yhteisen ymmärryksen luomiseksi.

This decision was published on 02.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja