Asemakaavan muutos nro 12724, Talin liikuntapuiston itäosa

HEL 2020-010462
More recent handlings
Case 6. / 542 §

V 24.8.2022, Talin liikuntapuiston itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12724)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga), 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja kaupunginosien rajoja koskevan asemakaavan muutoksen 29.3.2022 päivätyn piirustuksen nro 12724 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueen sekä Munkkivuoren ja Etelä-Haagan asuntoalueiden rajaamassa Talin liikuntapuiston itäosassa. Alueen reitistöä, pysäköintiä ja tenniskenttiä järjestetään kaavamuutoksessa uudelleen ja uudelle koirapuistolle sekä laajennettavalle pelikentälle varataan alueita vuonna 2020 laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan alueella toimivien urheiluhallien eli tenniskeskuksen, keilahallin, Talihallin ja Tali Sport Centerin laajennushankkeet sekä uuden liikuntahallin rakentaminen Huopalahdentien varteen.

Päävirkistysreitit kulkevat ulkotenniskenttäalueiden läpi ja sivuitse. Lähialueen asukasmäärän kasvaessa mm. läntisen bulevardikaupungin rakentumisen myötä tulevaisuudessa myös Talin liikuntapuiston käyttöpaine kasvaa. Liikuntapuistoa on tarve kehittää jatkossa myös julkisia viher- ja virkistyspalveluita asukkaille tarjoavana kaupunginosapuistona. Pääreittejä ja niiden lähiympäristöä kehitetään selkeästi julkiseen virkistyskäyttöön ja niiden ympärille varataan riittävästi vapaata ulkotilaa.

Uutta urheilurakennusten kerrosalaa on 9 640 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttamisella alueen urheiluhallien toiminnot laajenevat ja kehittyvät. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pääreittiä liikuntahallien yhteydessä kohennetaan erottamalla pyöräily puurivillä jalankulusta. Huopalahdentien varteen sijoitettava uusi liikuntarakennus rajaa puistoaluetta liikenteen melulta ja täydentää uuden Huopalahdentien bulevardin rakennusrintamaa. Samalla uudet yhteispysäköintijärjestelyt tehostavat asiakaspysäköintiä ja mahdollistavat paljon tilaa vievän pysäköintialueen uudelleen järjestelyn.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osittain merkitty virkistys- ja viheralueeksi, osittain asuntovaltaiseksi alueeksi A1/A3 ja Huopalahdentien varressa kantakaupunkialueeksi C2. Haagan liikenneympyrän ja liikuntapuiston virkistys- ja viheraluevarauksen välille on urheiluhallien välistä merkitty viheryhteys.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan alueella on varaukset olemassa olevaa teknisen huollon tunnelia sekä suunniteltuja maanalaisia tiloja varten nykyisen keilahallin länsipuolella ja tenniskeskuksen koillispuolella.

Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen tavoitteiden mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kestävästi huomioiden alueen luontoarvot. Kaavaratkaisu lisää liikuntapaikkarakentamista painottaen tilojen avointa ja tehokasta käyttöä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Talin liikuntapuisto on tärkeä osa Helsingin viheralueverkostoa ja läntistä vihersormea. Kaava-alueella on merkitystä liikuntapalvelualueena sekä paikallisesti että koko Helsingin mittakaavassa. Kaava-alueella on tenniskeskus ulkokenttineen, keilahalli, sulkapallo- ja squash-halli (Talihalli), tenniskeskuksen kyljessä oleva liikuntakeskus (Tali Sport Center) sekä hallitiloihin liittyvät pysäköintialueet. Lisäksi alueella on kenttä- ja metsäalueita, joilla on valaistuja ulkoiluteitä ja tiheä polkuverkosto. Osassa puistometsäaluetta on lämpimään vuodenaikaan toimiva seikkailupuisto. Kaava-alueen länsireunan metsässä kulkee Talin perhepolku, jonka varrella on kaksi leikkipaikkaa sekä kuntoilu- ja leikkivälineitä.

Alueella on voimassa kolme asemakaavaa vuosilta 2002–2008.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta sekä neljän hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Liikuntapuiston pääraitin parantaminen ja uusien puistokäytävien toteutus maksavat yhteensä noin 400 000 euroa. Kustannusarvio ei sisällä eteläisen pysäköintialueen järjestelyjä eikä Talin liikuntapuiston yleissuunnitelmassa esitettyjen koirapuiston ja laajennettavan pelikentän toteutusta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto kiinnitti kannanotossaan huomiota kaavoitustyön yhteydessä tehtävän vesihuollon yleissuunnitelman ja sen kustannusarvion tarpeeseen. Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueelle on valmisteltu hulevesi- ja vesihuoltosuunnitelma yhteistyössä HSY:n kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta (varhaiskasvatus) ilmoitettiin, ettei ole huomautettavaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta ilmoitettiin, että kaavamuutos on tehty yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat eri hallitoimijoiden toimintojen kehitystarpeisiin alueella, uudisrakennuksen varaamiseen Talihallin laajennuksena, jalankulun ja pyöräilyn erotteluun Talihallin edustalla turvallisuuden lisäämiseksi, sisäliikuntahallitilojen tarpeeseen erilaisia joukkueurheilulajeja varten, paikoitustilan rajoittamiseen virkistysalueella ja sen jalankulku- ja pyöräyhteyksien parantamiseen, Haagan koirapuiston mahdollisen siirron vastustamiseen, uuden koirapuiston riittävään kokoon isoille koirille, lasijulkisivujen ja -seinien välttämiseen hallien ja kenttien rakentamisessa lintujen turvallisuuden edistämiseksi sekä 24 tunnin paikoitusrajoituksen säilyttämiseen liikuntapuistossa. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä. Nykyisten hallitoimijoiden toimittamat viitesuunnitelmat liikuntatoimintojen laajennuksille huomioitiin rakennusaloissa ja kerrosaloissa, jalankulku ja pyöräily eroteltiin Talihallin ja keilahallin edustalla, ja uusista autopaikkajärjestelyistä on neuvoteltu liikuntapaikkayksikön, tonttiyksikön ja hallitoimijoiden kanssa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 9 kpl.

Luonnosaineisto

Kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos lähetettiin sähköpostitse kommenteille alueen hallitoimijoille 28.6.2021. Kommentteja luonnosaineistosta pyydettiin 30.8.2021 mennessä.

Kirjallisia mielipiteitä ja kaavahakemuksia saapui 5 kpl. Tali Sport Center ja Oy Bowling Ab lähettivät asemakaavan muutoshakemukset laajennushankkeilleen. Talihalli, keilahalli ja Tali Sport Center toimittivat laajennustarpeistaan viitesuunnitelmia. Samalla huomautettiin kaavaluonnoksessa esitetystä huoltotiejärjestelystä, joka olisi mm. Talihallin uuden laajennushankkeen vuoksi hankala toteuttaa.

Talihalli toimitti kaksi kaavamuutoshakemusta, joista toisessa haettiin Talihallin laajennusmahdollisuutta hallirakennuksen pohjoispäätyyn. Toisessa hakemuksessa ilmaistiin pyyntö kaupungille Huopalahdentien varteen osoitetun uuden liikuntahallipaikan varaamiselle Talihallin nk. Taliporttihankkeelle.

Tenniskeskus ilmoitti, että se jatkaa hallilaajennuksen suunnittelua ja hanketta neljän uuden sisäkentän sekä niiden ja vanhan hallin väliin suunniteltujen oheistilojen pohjalta. Nykyisten autopaikkojen säilyttämistä pidettiin tärkeänä järkevien tulosuuntien ja sisäkauden hallien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Todettiin, että kaavan varaus kahdelle ulkotenniskentälle voidaan kuitenkin jättää pois.

Mielipiteet ja kaavamuutoshakemukset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Huoltoliikennejärjestelyjä on muutettu keilahallin ja Talihallin kohdalla. Tali Sport Centerin, Talihallin ja keilahallin laajennushankkeet on huomioitu kaavaehdotuksen rakennusaloissa ja kerrosaloissa.

Talihallin uutta urheiluhallia koskevan kaavamuutoshakemuksen osalta todettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, että kyseisen kaltaisille liikuntahallitonteille on tällä hetkellä huomattavasti enemmän kysyntää kuin rakentamispaikkoja on tarjolla, joten rakennuspaikan vuokraus tullaan kilpailuttamaan.

Vastineet mielipiteeseen ja kaavamuutoshakemuksiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmistuneen hulevesiselvityksen perusteella kaavaluonnoksessa esitetyt, hulevesialtaille varatut alueet on poistettu kaavaehdotuksesta. Muutoksista on neuvoteltu erikseen hakijoiden, asiantuntijoiden ja kaavoituksen sekä ulkoliikunnan edustajien kesken puhelimitse ja palavereissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.1.– 8.2.2022, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta, joista yksi oli Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy r.y:n ja kaksi yksityishenkilöiden tekemiä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat luonto- ja lähimaisema-arvojen sekä liito-oravayhteyksien tarkentamiseen kaavamääräyksissä, uuden ulkoilureittiyhteyden poistamiseen kaavakartasta, urheilupuiston hiihtoladun huomioimiseen jatkosuunnittelussa, koira-aitausmerkinnän (vc) määrityksen puuttumiseen kaavakartasta, maakuntakaavatietojen päivittämiseen kaavaselostuksessa sekä lintujen turvallisuuden huomioimiseen urheilurakennusten suunnittelussa.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot HSL:ltä, HSY:ltä ja Helsingin Sähköverkko Oy:ltä, mutta niissä ei esitetty kaavaehdotukseen kohdistuvia muutostarpeita.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin, määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 29.03.2022 § 196

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 29.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12724 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga), 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja kaupunginosien rajoja.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Helsingin tennisstadion Oy: 4 500 euroa
  • Oy Bowling Ab: 2 000 euroa
  • Talin Sulkapallo- ja squashkeskus Oy: 1 000 euroa
  • Tali Sport Center Oy: 1 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Siv Nordström ja maisema-arkkitehti Aino Leskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom@hel.fi

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.11.2021 § 53

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12724 pohjakartan kaupunginosissa 29 Haaga, 30 Munkkiniemi, 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12724
Kaupunginosat: 29 Haaga, 30 Munkkiniemi, 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 19/2021
Pohjakartta valmistunut: 10.6.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.