Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

HEL 2020-010478
More recent handlings
Case 14. / 874 §

Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat strategisen resursoinnin päällikkö Tarja Näkki ja HR-asiantuntija Aino Lääkkölä-Pyykönen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi anonyymin rekrytoinnin pilotin kokemukset vuonna 2020.

Close

Kaupunginhallitus päätti anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin käynnistämisestä 12.12.2018 edellyttäen, että kokemuksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi raportoidaan viimeistään vuonna 2020. Anonyymi rekrytointi on myös yksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuositoimenpide yhdenvertaisen rekrytoinnin kokonaisuudessa.

Loppuraportointi on tehty poikkileikkaustietona lokakuun lopun tilanteesta, ja sen pohjalta nousseita jatkokehitystarpeita on käsitelty henkilöstöosaston johtoryhmässä, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä henkilöstön saatavuuden ohjausryhmässä, joka on toiminut myös itse pilotin ohjausryhmänä.

Anonyymin rekrytoinnin pilotointi käynnistyi 1.2.2020, ja se päättyy vuoden lopussa. Pilottiin ilmoittautuivat toimialojen lisäksi kaupunginkanslia, HKL ja Palvelukeskus, ja rekrytointitapaa alettiin kokeilla 12 tehtävänimikkeessä ja ammattiryhmässä. Pilotointi toteutui 12 eri tehtävä- ja ammattiryhmässä.

Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt pilotin rinnalla soveltuvuusselvitystä (PoC, proof of concept), jonka perusteella saadaan tärkeää kokemusta käytännön toteutuksesta ja luodaan pohja vaikutusten laajemmalle arvioinnille anonyymin rekrytoinnin vaikutuksista yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Tutkimuslupa on myönnetty vuoteen 2025 asti.

1.6.2020 alkaen annettiin myös mahdollisuus lisätä kokeiluun muitakin tehtävä- ja ammattiryhmiä sekä toteuttaa yksittäisiä kokeiluja. Tätä ennen useampi pilottiin kuuluva rekrytointi oli peruuntunut Koronan vuoksi ja toisaalta soveltuvuusselvityksen edellyttämän satunnaistamismenetelmä vaikutti siihen, että useampi rekrytointi kuuluikin verrokkiryhmään toteutuen normaalisti.

Lokakuun lopuilla anonyymejä rekrytointeja oli toteutunut yhteensä 41, joista reilusti yli puolet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Anonyymiä rekrytointia pidetään pilotin kokemusten perusteella tärkeänä toimenpiteenä osana monimuotoista rekrytointia. Menetelmän nähdään vaikuttavan positiivisesti myös työnantajakuvaan sekä kannustavan kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna olevia tehtäviä.

Tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle on laajasti jaettu. Anonyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan osaamiseen ja kompetenssiin. Haastateltujen esihenkilöiden mukaan prosessi auttoi pohtimaan myös omaa arvomaailmaa ja tarkastelemaan omia asenteitaan ja toimintatapojaan. Hakijan näkökulmasta jokainen heistä koki hyvänä sen, että anonyymi rekrytointimenetelmä asettaa hakijan ns. samalle viivalle ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä työhaastatteluun.

Suurin haaste liittyi anonyymin rekrytoinnin toimintatapaan. Järjestelmätuesta (Helbit-rekrytointijärjestelmä) huolimatta anonyymi rekrytointi koettiin edelleen liian manuaaliseksi, ja moni manuaalinen työvaihe oli juuri anonymiteetin säilymisen edellytys.

Projektiryhmän jatkotoimepide-ehdotusten pohjalta on päätetty selvittää anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuuden käyttöönottoa rekrytointijärjestelmässä. Mikäli toiminnallisuus otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana, toimialoilta, liikelaitoksilta ja virastoilta odotetaan anonyymin rekrytoinnin käytön laajentamista sekä seurantaa ja arviointi siitä, lisääkö aiempaa vahvempi järjestelmätuki anonyymien rekrytointien määrää.

Järjestelmätuen lisäksi panostetaan vielä vahvemmin esihenkilöiden rekrytointiosaamiseen sekä lisätään tietoisuutta monimuotoisuuden johtamisesta sekä monimuotoisesta rekrytoinnissa. Uusi Helvi-kokonaisuus (virtuaalinen ryhmäkeskusteluohjaaja) monimuotoisesta rekrytoinnista sekä saman teeman intrasivusto tukevat osaltaan tätä tavoitetta.

Anonyymin rekrytoinnin osalta viestinnässä korostetaan sitä, mitä anonyymillä rekrytoinnilla tavoitellaan ja mitä sillä halutaan edistää. Esihenkilöiden tietoon ja käytettäväksi tarjotaan myös muita monimuotoista rekrytointia tukevia menetelmiä.

Anonyymi rekrytointi on osa yhdenvertaista rekrytointia, joka koostuu monista eri toimista. Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vaikuttamista, ohjeistamista, osaamisen kehittämistä sekä toiminnan parhaiten mahdollistavat työkalut ja järjestelmät.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi