Kaupungin osallistuminen ympäristöministeriön Kunta-Helmi rahoitusohjelman Haltialanmetsän korpien ennallistaminen -hankkeeseen

HEL 2020-010605
More recent handlings
§ 22

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Haltialanmetsän korpien ennallistaminen"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 155 000 euroa (projektinumero 1095123) vuodelle 2021 hankkeen "Haltialanmetsän korpien ennallistaminen” kustannusten maksamiseksi ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Määrärahalle saadaan yhteensä tukea enintään 125 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Haltialanmetsän alueen ennallistamisen tavoitteena on hoito- ja käyttösuunnitelman mukainen korpialueiden palautuminen luonnontilaisemmiksi ja laajemmiksi sekä lajiston monimuotoisuuden lisääntyminen. Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut, ja se on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020-2022 aikana.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on päätöksellään 7.10.2020 § 36 päättänyt ”Haltialanmetsän korpien ennallistaminen”-hankkeeseen osallistumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 17.6.2020 (VN/13808/2020) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kunta-Helmi - rahoitusohjelmasta.

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on erilaisten metsien ja korpien muodostama kokonaisuus, jolla on valtakunnallista arvoa monipuolisten luontotyyppien, etenkin korpien, sekä suuren lahopuumäärän ja sillä elävän kääväkäslajiston ansiosta. Alueella tehtävän ennallistamisen tavoitteena on uhanalaisten lehto-, ruoho- ja kangaskorpien tilan parantuminen sekä lajiston monimuotoisuuden lisääntyminen. Haltialanmetsän korpien ennallistaminen -hanke edistää Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa 2015‒2024 sekä kaupunkistrategian kirjausta, jonka mukaan Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 170 000 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 30 000 euroa. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 155 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan enintään 125 000 euroa. Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen ympäristöministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 25.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hankehakemus
2. Ympäristöministeriön rahoituspäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.