Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021

HEL 2020-010688
More recent handlings
§ 64

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2021 Venepaikat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti vahvistaa venepaikkahinnat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Venepaikkahinnat astuvat voimaan 1.1.2021 ja jotta asiakkaita voidaan tiedottaa muuttuneista hinnoista ennakoivasti ja oikea-aikaisesti, hinnoista on tarpeen tehdä päätös varsinaista vuoden 2021 hinnastopäätöstä aiemmin.

Muut kuin venepaikkoja koskevat veneilyyn liittyvät hinnat (talvisäilytysmaksut ja muut venemaksut) päätetään koko vuoden 2021 hinnaston yhteydessä marraskuussa ja venekerhoja koskevat hinnat vuoden 2021 alussa. Veneiden talvisäilytysten hinnat ja venekerhojen maksut muuttuvat vasta 1.9.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuoden 2021 hinnoitteluperiaatteista 8.9.2020, § 123. Hinnoitteluperiaatteissa delegoidaan toimialajohtajalle oikeus päättää hinnastosta ja tietyille päätöksessä mainituille päälliköille oikeus päättää yksittäisistä ja vähäisistä hintamuutoksista. Toimialajohtaja päättää hinnastosta marraskuussa.

Hinnoitteluperiaatteissa 8.9.2020, § 123, päätettiin uuden venepaikkahinnoittelun periaatteista. Hinnoittelurakenneuudistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa hinnastoa, tehdä siitä asiakasystävällisempi sekä verkkokauppaan soveltuva. Palvelujen paketointi yhdeksi hinnaksi vähentää manuaalisen työn määrää merkittävästi. Manuaalisten työvaiheiden vähitellen poistuessa työaikaa on mahdollista suunnata uudenlaiseen, enemmän lisäarvoa asiakkaille tuottavaan asiakaspalveluun. Verrokkikaupungeissa kuten Espoossa venepaikkojen hinnoittelu on merkittävästi yksinkertaisempaa ja selkeämpää kuin Helsingissä nykyisellään. Hinnoittelurakenteen uudistamista puoltaa myös pian käyttöön otettava uusi, digitaalinen venepaikkajärjestelmä.

Nykyhinnastossa kesäkauden venepaikoissa on 11 eri hintaluokkaa, joissa on perushinta. Perushintaan lasketaan prosenttilisä tai euromääräinen lisä per käytettävissä oleva palvelu (esim. kiinnitys ja sähkö). Kesäkauden hintaluokat määräytyvät venepaikan leveyden mukaan.

Venepaikalla on jatkossa yksi 'paketoitu' hinta, joka muodostuu nykyisestä perushinnasta sekä venepaikan ja sataman palveluista (kiinnitys, sähkö, vesi, jäte, portti ja valaistus). Satamat luokitellaan palveluiden mukaan. Hinnat ovat samassa luokassa samat. Hinnoitteluun ei vaikuta sataman sijainti vaan kaikissa satamissa, joissa on samankaltaiset palvelut, peritään sama hinta.

Uusien periaatteiden mukaisesti hintaluokkia vähennetään aiemmasta. Kesäkauden venepaikoilla on jatkossa seitsemän hintaluokkaa. Venepaikkojen hintaluokat ovat 2 metriä, 2,1–2,75 metriä, 2,76–3 metriä, 3,1–4 metriä, 4,1–4,5 metriä, 4,51–5 ja yli 5,1 metriä. Venepaikan koot luokitellaan venepaikan leveyden mukaan.

Hintamuutokset ovat eri kokoluokissa erilaiset johtuen hinnaston rakenteellisesta uudistuksesta. Hinnoittelurakennetta ei ole mahdollista muuttaa siten, että kaikilla veneen omistajilla hintamuutos olisi prosentuaalisesti täysin sama. Hinnat nousevat keskimäärin +7,5%.

Uudet hinnat ovat liitteenä. Liitteissä on esitetty nykyhinnat, uudet hinnat sekä hintamuutokset.

This decision was published on 23.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Minna Lehtinen, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 28109

minna.h.lehtinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja