Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Kuljetus Reen Oy

HEL 2020-010710
More recent handlings
§ 50

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Kuljetus Reen Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Kuljetus Reen Oy, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki, y-tunnus 0863090-4

Elintarvikehuoneisto

Kuljetus Reen Oy:n varastotilat 110 ja 111 Helsingin Tukkutorin Pakastamolla, Helsingin tukkutori, Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Hallitsematon kondenssiveden muodostuminen ja valuminen kylmävarastoissa 110 ja 111 on estettävä, jotta elintarvikkeet voidaan varastoida hygieenisesti eikä niiden turvallisuus vaarannu. Ellei kondenssiongelmaa saada ratkaistua ja toimijan esittämiä korjaavia toimenpiteitä toteutettua päätöksessä annettuun määräaikaan 31.12.2020 mennessä, kylmävarastot 110 ja 111 on poistettava elintarvikkeiden varastointi- ja säilytyskäytöstä.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.12.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kuljetus Reen Oy:llä on hyväksytty varastolaitos kylmävarastossa 111 ja ilmoitettu elintarvikehuoneisto sekä kylmävarastossa 110 että 111 Helsingin Tukkutorin Pakastamon tiloissa. Kuljetus Reen Oy:lle tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 24.6.2020 (liite 1), jonka yhteydessä havaittiin kondenssiveden tippumista varastoissa 110 ja 111. Kuljetus Reen Oy:lle annettiin kehotus estää kondenssiveden muodostuminen tai poistaa kondenssivesi kattorakenteista niin, ettei tippuva kondenssivesi heikennä elintarviketurvallisuutta. Kuljetus Reen Oy:tä kehotettiin tarvittaessa poistamaan elintarvikkeet varastoista. Määräaika epäkohtien korjaamiselle oli 14.7.2020.

Helsingin Tukkutorin pakastamolle 5.8.2020 tehdyllä tarkastuksella havaittiin runsaasti kondenssivettä varaston 111 lattialla useassa kohdassa. Elintarvikkeita säilytetiin osittain tippuvan veden alla.

Kuljetus Reen Oy:lle tehtiin uusintatarkastus 1.9.2020 (liite 2). Tarkastuksella havaittiin, että kondenssivettä tippui edelleen varastoissa 110 ja 111 ja sitä tippui suojaamattomien elintarvikkeiden päälle.

Kuuleminen

Kuljetus Reen Oy:ta on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 15.10.2020 päivätyllä kirjeellä (liite 3).

Toimija on antanut vastineen 30.10.2020 (liite 4). Vastineessa Kuljetus Reen Oy toteaa asemansa tilojen vuokralaisena eikä ota vastuuta tilojen kunnossapidosta tai kondenssivesiongelmasta. Kuljetus Reen Oy viittaa tilojen vuokranantajan eli Helsingin Tukkutorin asiassa HEL 2020-010712 toimittamaan vastineeseen (liite 5), jossa Tukkutori esittää korjaus-, pesu- ja huoltotoimenpiteitä kondenssivesiongelman ratkaisemiseksi. Tukkutorin korjaussuunnitelman perusteella Kuljetus Reen Oy esittää, että toimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuljetus Reen Oy:n kylmävarastoihin 110 ja 111 tehtiin tarkastus 6.11.2020 (liite 6). Tarkastuksella todettiin, että kylmävarastossa 110 oli muutamia ja kylmävarastossa 111 useita kondenssiveden muodostamia lammikoita lattialla. Elintarvikkeita ei säilytetty varastoissa suoraan tippuvan kondenssiveden alla.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Kuljetus Reen Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Kuljetus Reen Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Kuljetus Reen Oy on vastineessaan kuvannut Tukkutorin suunnittelemia konkreettisia korjaavia toimenpiteitä kondenssivesiongelman ratkaisemiseksi ja esittänyt niiden toteuttamiselle aikataulun. Tämän vuoksi määräyksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiselle voidaan antaa toimijan vastineessa esittämän mukaisesti lisäaikaa vuoden 2020 loppuun.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 liitteessä II luvussa I todetaan, että elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:
a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;
b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;
c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) liitteen 1, luvun 2, kohdan 3 mukaan tilat, laitteet ja välineet on pidettävä hyvässä kunnossa ja järjestyksessä ja tavaroita on säilytettävä vain niille varatuissa paikoissa siten, että tilat ja laitteet voidaan puhdistaa asianmukaisesti.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 24.6.2020
2. Tarkastuskertomus 1.9.2020
3. Kuljetus Reen Oy:n kuuleminen 15.10.2020
4. Kuljetus Reen Oy:n vastine kuulemiseen 30.10.2020
5. Tukkutorin vastine kuulemiseen 30.10.2020
6. Tarkastuskertomus 6.11.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1, 10, 32, 55, 74, 78 §
Hallintolaki 34, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
795/2014 liite 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 20 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Kuljetus Reen Oy:lle.

This decision was published on 11.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Karoliina Kettunen, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: + 358 9 310 31584

karoliina.kettunen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 24.6.2020
2. Tarkastuskertomus 1.9.2020
3. Kuljetus Reen Oy:n kuuleminen 15.10.2020
4. Kuljetus Reen Oy:n vastine kuulemiseen 30.10.2020
5. Tukkutorin vastine kuulemiseen 30.10.2020
6. Tarkastuskertomus 6.11.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.