Lyhennysvapaan myöntäminen, laina, Helsinki Allas Oy

HEL 2020-010721
More recent handlings
Case 12. / 657 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Allas Oy:n lainalle lyhennysvapaata lokakuun lyhennyserästä alkaen 3 kuukaudeksi. Lyhennyserät, yhteensä 24 725,28 euroa, siirretään maksettaviksi lainan viimeisen, 31.5.2026 maksettavan, lyhennyserän yhteydessä. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki Allas Oy omistaa Katajanokan kaupunginosaan rakennuttamansa ympäri vuoden toimivan merikylpylän. Meren päälle on rakennettu kolmen kelluvan altaan kokonaisuus laajoine laiturialueineen. Kylpyläkävijöitä palvelevat kolme saunaa, suihkutilat, pukuhuoneet sekä seminaaritila, kahvila ja ravintola. Kesäisin ravintola-alueena toimivat myös laaja-alaiset rakennusten päällä ja sivulla sijaitsevat avoterassit. Kesällä järjestettäviä tapahtumia varten rakennusten keskellä sijaitsee esiintymislava nurmikenttineen.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 330 myöntää Helsinki Allas Oy:lle 1000 000 euron lainan merikylpylän rakentamisen osarahoitukseksi. Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019, § 399 myöntää yhtiölle kahden vuoden pidennyksen lainan takaisinmaksuaikaan. Lyhennyserät laskettiin uudelleen 1.6.2019 - 30.11.2025 väliselle ajalle siten, että ne samalla muuttuivat kuukausittain suoritettaviksi. Yhtiö tarvitsi tuolloin uutta rahoitusta välttämättömiin korjausinvestointeihin ja kohtuullisen lyhytaikaisen rahoituksen pidentämistä likviditeettitilanteen helpottamiseksi.

Vallitseva koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi Helsinki Allas Oy:n toimintaedellytyksiin. Yhtiö sulki merikylpylän toiminnan 18.3.- 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Sulkemispäätöksen pohjana oli eduskunnan 18.3.2020 hyväksymä valmiuslain käyttöönottoasetus, jonka yhtenä hallituksen linjaamana toimenpiteenä suljettiin mm. uimahallit ja muut urheilutilat. Lisäksi suositeltiin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden menettelevän samoin. Toimenpiteiden tarkoituksena oli pandemiaksi muodostuneen koronaviruksen leviämisen hidastaminen ja hengenvaarassa olevien väestöryhmien suojeleminen. Merikylpylä avattiin kesäkuun alussa vallitsevin poikkeusmenettelyin, joka käytännössä tarkoitti toimintojen supistamista ja normaalia vähäisempää asiakasmäärää. Poikkeusmenettelyt yhtiön toiminnassa jatkuvat edelleen.

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi useat kaupungin laina-asiakkaat joutuivat tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 myöntää rahoitusjohtajalle oikeuden päättää kaupungin laina-asiakkaiden enintään kuuden kuukauden lyhennysvapaiden myöntämisestä. Rahoitusjohtaja päätti 9.4.2020, § 20, myöntää Helsinki Allas Oy:lle lainan lyhennysvapaata 1.4. – 31.9.2020 välisen ajan ja pidentää yhtiön laina-aikaa vastaavan ajan. Samassa yhteydessä yhtiön päärahoittajat tekivät vastaavan päätöksen ja lisäksi yhtiö sai Finnvera Oy:n 80 % takauksella 800 000 euron lisärahoituksen rahoituslaitoksilta. Yhtiön taloudellista tilannetta ovat lisäksi helpottaneet valtion avustukset.

Kaupungin keväällä myöntämän lyhennysvapaan jälkeen ensimmäinen lyhennysohjelman mukainen lainanlyhennys on 31.10.2020. Koronaviruksen aiheuttama asiakasmäärien pienentyminen poikkeusjärjestelyineen on kuitenkin edelleen merkittävästi heikentänyt yhtiön likviditeettiasemaa. Lisäksi tulossa oleva talviaika on toiminnan sesonkiluonteisuuden vuoksi yhtiön toiminnan kannalta aina vuoden heikoin ajanjakso.

Helsinki Allas Oy on hakenut kaupungilta, kuten muiltakin päärahoittajiltaan, lainojen lyhennysvapaata edelleen kolmen kuukauden ajalle siten, että laina-aikaa ei pidennetä. Kaupungin lainan lyhennykset, yhteensä 24 725,28 euroa, siirrettäisiin maksettavaksi viimeiseen, 31.5.2026 tapahtuvaan, lyhennyserään. Yhtiölle asetettujen kovenanttien mukaisesti kaikkien päärahoittajien on suostuttava yhtiön rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin. Muut päärahoittajat ovat tehneet vastaavat ehdolliset lainojen lyhennysvapaata koskevat päätökset, ja ne toteutuvat kaikkien päärahoittajien osallistuessa järjestelyyn. Lyhennysvapaiden yhteydessä yhtiö on esittänyt saavansa emoyhtiöltään rahoitusta 100 – 300 000 euroa, jolla se maksaisi epidemian vuoksi syntyneitä rästejään ja vahvistaisi likviditeettiään.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää Helsinki Allas Oy:n hakeman lyhennysvapaan, seuraava kaupungin lainan lyhennys on 31.1.2021 ja jäljellä olevan lainasaatavan pääoma ennen lyhennystä on 560 439,50 euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lyhennysvapaan johdosta.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Näin määräytyvä korko on ollut lainan myöntämisestä lukien 0,00 %:ia. Koska lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina korkotukea. 1.10.2020 saakka kertynyt tuki on ollut määrältään 169.728,70 euroa ja tuki jäljellä olevalta laina-ajalta on yhteensä 38 205,74 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02) mukaista viitekorkoa siten, että marginaali on 31.5.2019 saakka 4,00 %:ia ja 1.6.2019 lukien 2,20 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lainan sisältämä valtiontuki on käsitelty komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 17 artiklan mukaisena pk-yrityksen investointitukena.

Asetuksen sallima enimmäistuki-intensiteetti on 10 % tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen tukikelpoiset hyväksyttävät kustannukset ovat yhteensä 3.300.000 euroa ja tuen määrä on laina-ajan pidennyksen jälkeen 6,3 %:ia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät tukikelpoiset kustannukset koostuvat maanpäällisten rakennusten rakennuskustannuksista kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2015 § 330 ja kaupunginhallituksen päätöksen 25.1.2016 § 62 mukaisesti.

Tuensaajaa Helsinki Allas Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Helsinki Allas Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät lainan sisältämän tuen muutoksista komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä jälki-ilmoituksen.

Close

This decision was published on 29.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi