Lyhennysvapaan myöntäminen, lainat, Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry

HEL 2020-010753
More recent handlings
Case 33. / 765 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainoille

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainoille 3400001789 ja 3400001792 lyhennysvapaata marraskuun lyhennyseriä koskien (yhteensä 16 467,40 euroa) kuudeksi kuukaudeksi siten, että laina-aika pitenee vastaavasti. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry on vuonna 1995 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa vanhuksille ryhmäasumista ja palveluja Malmin alueella. Kaupunki ostaa tällä hetkellä yhdistykseltä 12 tehostettua palveluasumisen paikkaa muistisairaille vanhuksille. Palvelutalo on rakennutettu vuonna 2002 ja palvelutalon toiminta on alkanut keväällä 2003. Yhdistys on perustanut Miljakiinteistöt Oy –nimisen yhtiön palvelutalon omistajaksi ja se omistaa koko kiinteistöosakeyhtiön osakekannan.

Kaupunginhallitus on myöntänyt yhdistykselle 521 000 euron suuruisen lainan 2.4.2002, § 479, sekä 79 000 euron suuruisen lisälainan 15.12.2003, § 1456, osarahoituksena palvelutalon rakentamiskustannuksiin. Kaupunginhallitus on lisäksi myöntänyt lainoille 30.11.2015,
§ 1153, lyhennysvapaata kolmelle lyhennyserälle laina-aikaa pidentämällä. Lainojen jäljellä oleva maksamaton pääoma on tällä hetkellä
181 141,51 euroa.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä haastava. Toiminnan järjestämistä on vaikeuttanut vallitsevat poikkeusolot. Tulojen menetyksiä on aiheutunut ravintola- ja kuntosalitoiminnoista, jotka ovat olleet suljettuina ulkopuolisilta asiakkailta. Edelleen henkilöstökulut ovat kasvaneet merkittävästi sairauspoissaolojen ja erityisjärjestelyiden vuoksi. Rahoitusjohtaja myönsi kaupunginhallituksen 6.4.2020, § 234, antamalla valtuutuksella 12.5.2020, § 31, yhdistyksen lainoille lyhennysvapaata toukokuun erille pidentämällä laina-aikaa kuudella kuukaudella. Poikkeusolojen jatkumisen vuoksi yhdistys on hakenut lyhennysvapaata myös marraskuun erille helpottaakseen taloudellista tilannettaan.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhteisöille myönnettyjen lyhennysvapaiden johdosta.

Close

This decision was published on 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Attachments

1. Lainojen lyhennysvapaa-anomus, henkilötiedot peitetty

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.