Hankinta, palvelutilaverkkoselvitys, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-010947
More recent handlings
§ 4

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkkoselvityksen hankinta

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilaomaisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä Granlund Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja tehdä Granlund Oy:n kanssa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkkoselvityksen hankintaa koskevan konsulttisopimuksen. Hankinnan arvo on 105 455 euroa (alv 0 %).

Sopimus on voimassa toistaiseksi siten, että se on irtisanottavissa päättymään aikaisintaan 31.12.2021. Sopimuksen irtisanomisaika on neljä (4) kuukautta kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Kilpailutuksessa on ilmoitettu myös optiosta palvelutilaverkkosuunnittelun lisäselvitystöistä vuodelle 2022, joissa on kiinteä kattohinta (alv 0 %) 1 000 työtuntia. Näiden töiden tilaamisesta tilaaja päättää erikseen.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on palveluverkkosuunnitelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tuottaminen. Suunnitelman pohjana toimii Helsingin nykyinen palveluverkkosuunnitelma, jota päivitetään ja täydennetään. Konsulttityönä tuotetaan lisäksi kuvaukset tuotantoprosessista sekä suunnitelman ylläpidon ja kehittämisen keskeisistä työtavoista.

Palveluverkolla tarkoitetaan riittävien ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen ja tilojen kokonaisuutta Helsingissä. Suunnitelma on selvitys palvelujen ja tilojen nykytilasta ja tavoitetilasta vuonna 2035.

Hankkeen käytännön työtä ohjaa kaupungin asiantuntijoista muodostettu projektiryhmä.

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 23.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-010947 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkkoselvitys.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 23.11.2020 TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin internetosoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 31.12.2020 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) tarjoajaa:

 1. FCG Konsultointi Oy
 2. Granlund Oy
 3. Newsec Advisory Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintayksikkö käsitteli määräajassa saapuneet tarjoukset hankintalain (1397/2016) 10 luvun mukaisesti. Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen alikonsultin edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on oltava hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla Asiakastieto Oy:n riskimittarin mukainen luokka 1-3 tai sitä vastaava talouden riskiluokitus.

Kaikki tarjouksen jättäneet tarjoajat täyttivät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisuutta koskien arvioitiin, täyttivätkö tarjoukset ne vähimmäisvaatimukset, joita hankinnan osalta oli asetettu.

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde seuraavasti:
- Hinta, painoarvo 40 %
- Laatu, painoarvo 60 %.

Hinta, maksimissaan 40 pistettä

Tarjouksen vertailuhintana käytetään toimeksiannon kattohintaa. Hintapisteet eri tarjoajien välillä lasketaan siten, että tarjoaja, jonka vertailuhinta on alin, saa 40 pistettä ja muut suhteessa tähän kaavalla:

pienin annettu vertailuhinta
----------------------------------------x 40
tarjottu vertailuhinta

Hintapisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Laatu, maksimissaan 60 pistettä

Laatutekijät, niiden arviointi ja laadun kokonaispisteiden muodostuminen on kuvattu liitteellä Vähimmäisvaatimukset ja laadun arviointi, henkilöreferenssit (tarjouspyynnön liite 3) ja Työohjelma/ toimeenpanosuunnitelma (tarjoajien vapaamuotoinen asiakirja).

Tarjouksen vertailupisteet muodostuvat tarjouksen yhteenlasketuista hinnan ja laadun kokonaispisteistä. Korkeimmat vertailupisteet saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

Laadun arviointi

Tarjouksen laadun arviointi suoritettiin tarjoajan nimettyjen asiantuntijoiden vähimmäisvaatimukset täyttävien referenssihankkeiden arvioinnilla. Laatuvertailu suoritettiin tarjouspyynnön liitteen Vähimmäisvaatimukset ja laadun arviointi (tarjouspyynnön liitteen 3) mukaisesti.

Granlund Oy on esittänyt kummallekin asiantuntijalle kahdeksan (8) referenssihanketta.

FCG Konsultointi Oy on esittänyt varsinaiselle asiantuntijalle seitsemän (7) palveluverkkoreferenssiä ja yhden kouluverkkoselvityksen tarpeellisuuden tarkastelun ja varahenkilölle kuusi (6) kiinteistöselvitystä, yhden kiinteistönpidon kehittämisselvityksen ja yhden tilaomaisuuden selvityksen.

Newsec Oy on esittänyt kummallekin asiantuntijalle kaksi (2) referenssihanketta.

Kunkin tarjoajan saamat hinta- ja laatupisteet käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertailutaulukko. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Laatuvertailussa laatupisteet ovat seuraavat:

FCG Konsultointi Oy 57,79 pistettä

Granlund Oy 60,00 pistettä

Newsec Oy 27,79 pistettä

Tarjouksen vertailupisteet muodostuvat tarjouksen yhteenlasketuista hinnan ja laadun kokonaispisteistä. Korkeimmat vertailupisteet saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

Hinta- ja laatu kokonaispisteet ovat seuraavat:

FCG Konsultointi Oy 84,64 pistettä

Granlund Oy 100,00 pistettä

Newsec Oy 42,86 pistettä

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.12.2020 § 743 mukaan tilaomaisuusyksikön yksikön päälliköllä on erityishankintavaltuus enintään 500 000 euron suuruisiin tiloihin liittyviin palvelu- , sähkö- ja tavarahankintoihin. Tilaomaisuusyksikön yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 05.02.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 34009

antti.i.saarnio@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.