Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Beno Oy

HEL 2020-011023
More recent handlings
§ 47

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Beno Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Beno Oy, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki, y-tunnus 2723244-2

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Myynnissä olevat elintarvikkeet on varustettava lainsäädännön mukaisilla suomen- ja ruotsinkielisillä pakkausmerkinnöillä.

Määräaika

Edellä mainittu toimenpide on toteutettava 31.12.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Benon uuteen myymälään on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 28.5.2020. Tällöin on havaittu, että toimijan maahantuomien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on puutteita. Suurimmasta osasta pakatuista elintarvikkeista puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 25.8.2020 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Benon myymälään on tehty tarkastus 23.9.2020, jolloin on todettu, ettei pakkausmerkintöjä koskevia puutteita ole korjattu (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 8.10.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 3).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että pakkausmerkintöjen lisääminen kaikkiin tuotteisiin on aloitettu. Käännöstyö ja tuhansien tuotteiden tarroittaminen vievät aikaa ja vastineessa arvioidaan, että työ olisi valmis helmikuussa 2021 (Liite 4).

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Beno Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Beno Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohdan korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Toimija on vastineessaan esittänyt, että pakkasmerkinnät korjataan 28.2.2021 mennessä. Koska kyseessä on jo vuosia elintarvikkeiden myyntiä harjoittanut yritys ja pakkausmerkintöjen puutteista on huomautettu tarkastuskertomuksissa toistuvasti, ei katsota tarpeelliseksi määräajan pidentämistä.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 9 §:n mukaan elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklassa säädetään elintarvikkeista annettavista pakollisista tiedoista, joita ovat:
- elintarvikkeen nimi;
- ainesosaluettelo;
- allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet
- tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät;
- elintarvikkeen sisällön määrä;
- vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;
- erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
- elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
- alkuperämaa tai lähtöpaikka;
- käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
- juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
- ravintoarvoilmoitus.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielillä.

Beno Oy:n maahantuomista ja myymistä elintarvikkeista puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 28.5.2020
2. Tarkastuskertomus 23.9.2020
3. Beno Oy:n kuuleminen 8.10.2020
4. Vastine kuulemiseen 22.10.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 9 §, 10 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Beno Oy:lle.

This decision was published on 27.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mirja Rautio, elintarviketarkastaja, puhelin: + 358 9 310 31594

mirja.rautio@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Beno, tarkastuskertomus 28.05.2020
2. Beno, tarkastuskertomus 23.09.2020
3. Beno, kuuleminen 08102020_ allekirjoitettu
4. Vastine 22.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.