Elintarvikelain 13 § mukainen hakemus, Finnish Freshfish Oy Kalamesta

HEL 2020-011029
More recent handlings
§ 55

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus Finnish Freshfish Oy:n elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuuspäällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Finnish Freshfish Oy:n elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen.

Laitoksen toiminnot ovat tuoreet kalastustuotteet, perkaaminen sekä fileointi ja paloittelu. Laitoksen laitostunnus on F09152.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Uusi tuotantotila ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (23/2006) 13 §:n mukainen toiminnan olennaisen muutoksen hakemus on vastaanotettu 5.10.2020 (liitteet 1 ja 2). Hakemusta on täydennetty pyynnöstä LVI-piirustuksilla 14.10.2020.

Hakija

Finnish Freshfish Oy, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki, y-tunnus 0735149-5

Toimipaikan nimi ja osoite

Finnish Freshfish Oy, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Finnish Freshfish Oy on hakenut olennaisen muutoksen hyväksyntää uudelle tuoreen kalan käsittelytilalle, joka on remontoitu entiseen pakkaustarvikevarastotilaan. Lisäksi tuotantotilan edustalle on rakennettu edustila kalalavojen purkamiseksi sekä laajennuksena on remontoitu välineiden pesu- ja huoltotila, jonne on kulku tuotantotilasta. Laitoksen kokonaispinta-ala on muutoksen jälkeen 3100 m², josta uutta tuotantotilaa on noin 194 m². Laitoksen hyväksytyt toiminnot pysyvät ennallaan.

Hakemuksen yhteydessä on esitetty muutosalueen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty tilan vesipisteet ja lattiakaivot. Laitoksella on HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma.

Laitoksen uusittuihin tiloihin tehtiin hyväksymistarkastus 16.10.2020 suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksen yhteydessä (liite 3). Tarkastuksella todettiin, että uusi tuoreen kalan fileointitila oli edellytysten mukainen ja vastasi hakemuksessa kuvattua, mutta oheistila oli vielä pinnoiltaan keskeneräinen. Samoin yksittäisinä huomioina edellytettiin ovivarauksen pinnan puhdistamista ja saumauksen uusimista sileäksi, sekä edustilan varauksena tehtyjen läpivientien tulppaamista. Edellä kuvattujen puutteiden korjaaminen todennettiin etätarkastuksena (kuvin) 30.11.2020. Etätarkastuksesta ei laadittu erillistä pöytäkirjaa.

Hyväksyttävien tilojen pinnat ovat helposti puhtaana pidettäviä ja tiloissa on tarkoituksenmukainen viemäröinti. Tiloissa on riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Laitoksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 835 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Finnish Freshfish Oy, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 10, 13, 15, 20, 32, 49, 71 ja 74 §

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020) 5 § ja 8 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (1369/2011) 4 ja 5 § sekä liitteet 1 ja 2

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen (85 §, 24.11.2017), liite 1 kohta 10.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2020-011029 .

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote tiedoksiantona postitse Finnish Freshfish Oy:lle

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukseen.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 03.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Öjst, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 5.10.2020
2. Hakemus 5.10.2020, liite pohjapiirustukset
3. Tarkastuskertomus 16.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.