Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti, R-kioski Helsinki Munkkiniemi, Munkkiniemen puistotie 22, 1739 Oona Kantanen Oy

HEL 2020-011087
More recent handlings
§ 5

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin, 1739 Oona Kantanen Oy, R-kioski Helsinki Munkkiniemi, Munkkiniemen puistotie 22, 00330 Helsinki

Terveysinsinööri 1

Päätös

Terveysinsinööri myöntää 1739 Oona Kantanen Oy:lle (y-tunnus: 3159384-9) luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin kohteessa R-kioski Helsinki Munkkiniemi, Munkkiniemen puistotie 22, 00330 Helsinki.

Toiminta on järjestetty siten, ettei erillisiä ehtoja ole tarpeen asettaa.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hakemusta koskeva maksu

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella terveysinsinööri päätti määrätä hakemuksen käsittelystä 195 euron maksun.

Vuosittainen valvontamaksu

125 euroa. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun määräytymispäivänä voimassa olevan taksan perusteella. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan vasta, kun luvanhaltija on ilmoittanut luvan myöntäjälle nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin lopettamisesta. Maksuja ei palauteta.

Päätöksen perustelut

Kassahenkilöillä on mahdollisuus valvoa ostotapahtumaa. Hakija on tehnyt kirjallisen selvityksen nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä. Myyntipaikan vastuuhenkilö on nimetty hakemuksessa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Lääkelain 54 a §:n mukainen hakemus liitteineen.

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki 54 §.
Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §).

Tiedoksi toimijalle

Myynnin olennaisesta muutoksesta, myynnin lopettamisesta tai vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava luvan myöntäjälle.

Tiedoksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle

Ilmoitus edellisen myyntiluvan lopettamisesta. 1645 Jouni Minkkinen Oy:n myynti R-kioskilla päättyy 10.1.2021.

This decision was published on 08.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Malm, terveysinsinööri, puhelin: 09 310 32034

pia.malm@hel.fi

Decisionmaker

Pia Malm
terveysinsinööri 1

Attachments

1. Hakemus 6.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.