Vuokrausperiaatteet, tontti 15520/2, Meilahti

HEL 2020-011202
More recent handlings
Case 15. / 609 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Meilahden tontille 15520/2

Urban Environment Committee

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

  • kaupunki vahvistaa Helsingin Meilahdessa asemakaavan muutokseen nro 12598 sisältyvän asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Meilahdessa sijaitsevalle asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontille (AL) 15520/2 esitetään vuokrausperiaatteiden vahvistamista.

Tontti on vuokrattu 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuksella nro 8244 Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8:lle järjestötaloa varten.

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 hyväksymällä ja 31.12.2019 voimaan tulleella asemakaavan muutoksella nro 12598 YH-tontti (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muuttui AL-tontiksi (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Niin kutsuttu TVK-talo, alun perin Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo, muutetaan osittain asumiskäyttöön ja se korotetaan viereiseen rakennukseen sovittaen. Olemassa olevaan rakennukseen liitetään uudisrakennus. Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on noin 9 110 k-m², josta asuinkerrosalaa on noin 6 960 k-m² ja toimisto- ja liiketilakerrosalaa noin 2 150 k-m².

Esitettävät vuokrausperiaatteet vastaavat seuraavia rakennusoikeuden nykyarvoja (hintatasossa 8/2020, ind. 1977):

  • vapaarahoitteinen asuminen, uudisosa, 1 404 euroa/k-m²
  • vapaarahoitteinen asuminen, vanha osa, 1 127 euroa/k-m²
  • toimisto- ja liiketilat, uudisosa, 613 euroa/k-m²
  • toimisto- ja liiketilat, vanha osa, 514 euroa/k-m²
  • päivittäistavarakauppa, uudisosa, 652 euroa/k-m²
  • päivittäistavarakauppa, vanha osa, 534 euroa/k-m2²

Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan laatimaan arviokirjaan. Vanhan osan rakennusoikeuden alempi hinnoittelu perustuu siihen, että vanhassa osassa kerrosalan ja huoneistolana suhde on heikompi kuin uudisosassa.

Tontti esitetään vuokrattavaksi 31.12.2070 saakka.

Close

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 hyväksymällä ja 31.12.2019 voimaan tulleella asemakaavan muutoksella nro 12598 YH-tontti (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muuttui AL-tontiksi (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Niin kutsuttu TVK-talo, alun perin Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo, muutetaan osittain asumiskäyttöön ja se korotetaan viereiseen rakennukseen sovittaen. TVK-talon osuus suojellaan sr-2-merkinnällä. Suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoiden ikkunajaon vaihtelevarytminen sommitteluperiaate, pääsisäänkäynti siihen liittyvine aula- ja käytävätiloineen sekä tasossa n. +19,8 olevan sisäpihan vesikaton kattoikkunat. Ensimmäinen ja toinen kerros on varattava pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi.

Suojeltavaan TVK-talon rakennukseen liitetään toimitila-/ asumiskäyttöön tarkoitettu uudisrakennus, joka voidaan rakentaa tontin kaakkoisosaan, osittain olemassa olevan rakennuksen maantasokerroksen yläpuolelle.

Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on noin 9 110 k-m², josta asuinkerrosalaa on noin 6 960 k-m² ja toimisto- ja liiketilakerrosalaa noin 2 150 k-m².

Tontin osoite on Töölöntullinkatu 8. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 10.2.1965.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Pitkäaikainen vuokraus

Tontti on tällä hetkellä vuokrattu 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuksella nro 8244 Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8:lle järjestötaloa varten.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontin (AL) 15520/2 vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana uudisosan vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta 71 euroa (nykyarvo n. 1 404 euroa / ind. 1977), vanhan osan vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta 57 euroa (nykyarvo n. 1 127 euroa), uudisosan toimisto- ja liiketilojen osalta 31 euroa (nykyarvo n. 613 euroa), vanhan osan toimisto- ja liiketilojen osalta 26 euroa (nykyarvo n. 514 euroa), uudisosan päivittäistavarakaupan osalta 33 euroa (nykyarvo n. 652 euroa) ja vanhan osan päivittäistavarakaupan osalta 27 euroa (nykyarvo n. 534 euroa).

Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan (GEM, 22.11.2019) laatimaan arviokirjaan. Vanhan osan rakennusoikeuden alempi hinnoittelu perustuu siihen, että vanhassa osassa kerrosalan ja huoneistolana suhde on heikompi kuin uudisosassa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Vuokra-ajan alkamisesta päätetään erikseen. Vuokra-aika päättyy 31.12.2070.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Close

This decision was published on 27.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara@hel.fi