Ylitysoikeus, vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-011512
More recent handlings
Case 3. / 98 §

V 17.2.2021 Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 69 650 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 2 220 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 10 909 000 euroa
määrärahan ylitys 1 200 000

Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi määräraha talousarviossa 38 140 000 euroa
määrärahan ylitys 450 000 euroa

Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
toimintakate talousarviossa 2 795 000 euroa
toimintakatteen alitus 220 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 13 800 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa 194 020 000 euroa
toimintakatteen alitus 2 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 500 417 000 euroa
määrärahan ylitys 22 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 665 700 000 euroa
määrärahan ylitys 32 200 000 euroa

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 28 600 000 euroa.

Ta-kohta
 
        euroa
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
+1 900 000
 
 
 
8 02
Rakennukset
 
8 02 02
Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 02 02 06
Muut korjausrakennushankkeet
+10 000 000
 
 
 
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01
Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 03 01 01
Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri
+4 400 000
8 03 01 02
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
 
 
siltojen peruskorjaukset
+2 200 000
 
liikennejärjestelyt
+5 100 000
 
jalankulun ja pyöräilyn väylät
+5 000 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2020 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen - 9 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
läntinen suurpiiri +3 000 000 euroa
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
koillinen suurpiiri + 3 000 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset + 3 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -18 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -4 000 000 euroa
8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -1 000 000 euroa
8 02 03 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen -1 668 000

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 25 168 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käyttötalousosan ylitykset

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 10 909 000 euroa, joka ylittyi 1 155 000 euroa johtuen lomapalkkavelan lisääntymisestä. Kiky-sopimuksen päättyminen keväällä 2020 poisti säästösopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen ja Helsinki sopi keväällä 2020 lomarahavapaan laajentamisesta lääkäreiden lisäksi myös kaikkiin muihin henkilöstöryhmiin. Lomarahavapaita sivukuluineen siirtyi pidettäväksi vuoden 2021 puolella yhteensä 6 900 000 euroa. Vastaavasti muissa talousarviokohtaan kirjattavissa kustannuksissa syntyi säästöjä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 200 000 euroa.

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 38 140 000 euroa, joka ylittyy 450 000 euroa. Kohdassa kaupungin maksuosuus verotuksen toteuttamisen kustannuksiin ylittää talousarviossa varatun tason. Valtion veloittamat verohallintolain 11 § mukaiset verotuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 17 434 000 euroa. Näissä kustannuksissa nousua on edelliseen vuoteen nähden 760 000 euroa ja vuoteen 2018 nähden lähes 2 700 000 euroa. Tähän kaupungille kohdentuvaan maksuosuuteen kaupunki ei voi itse toimillaan vaikuttaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 450 000 euroa.

1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan sitova toimintakate oli 2 795 000 euroa, joka alittuu 207 000 euroa. Talousarviokohdalta jäi toteutumatta tuloja 220 000 euroa johtuen Maria 01 kevään vuokratulojen menetyksestä. Vuokria ei laskutettu koronan vuoksi kolmen kuukauden ajalta.

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin. Kohdassa on varauduttu digitalisaatiota tukeviin ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin. Kohdan määrärahassa on varauduttu myös startup-keskittymä Maria 01:n vuokra-, käyttö- ja kehittämiskustannuksiin. Maria 01 (Start up Maria Oy) vuokraa start up keskittymää varten tilat kaupunginkanslialta, joka edelleen vuokraa ne kaupungin tilapalveluilta.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 220 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 62 000 000 euroa, joka ylittyy 13 800 000 euroa. Vuoden 2020 määrärahavaraus työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun perustui oletukseen, että tuen saajien määrä vuonna 2020 pysyy vuoden 2019 tasolla tai laskee hieman. Keväällä 2020 alkaneen Covid 19 –epidemian vuoksi tuensaajien määrä on kääntynyt nousuun. Tähän on vaikuttanut pääosin koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Tämä on nopeuttanut työttömyyspäivien kertymiä ja sitä myöten siirtymiä työmarkkinatuen kuntaosuudelle.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 13 800 000 euroa.

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate alittuu 2 000 000 euroa. Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 toimialan toimintatulot heikkenivät noin 9 500 000 euroa ja toimintamenot lisääntyivät noin 3 200 000 euroa johtuen Helsinki-apu toiminnasta sekä taiteen ja kulttuurin lisäavustuksesta. Koronan aiheuttamia menosäästöjä kertyi noin 7 500 000 euroa, jolloin Koronan aiheuttama toimintakatteen heikkeneminen oli noin 5 300 000 euroa. Toimintakatetta heikensivät myös tekniset menoylitykset, joita olivat uusi aluevastuumuseotoiminta 281 000 euroa, jonka menot kirjautuivat toimialalle, mutta tulot kaupungille valtionosuuksina, sekä nuorisotyön Luotsi-toiminta 200 000 euroa, joka siirtyi sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Koronan aiheuttamien tuloheikennyksien vuoksi toimialalla käynnistettiin tuottavuustoimenpiteitä, jotka vähensivät menoja noin 3 000 000 euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 2 000 000 euroa.

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittyvät 22 000 000 euroa. Teknistä ylitystä on yhteensä noin 3 800 000 euroa, joka koostuu valtionperinnöistä jaettavista avustuksista (2 800 000 euroa) ja valtionavustuksista (1 000 000 euroa), jotka ovat kirjautuneet talousarviokohdalle tuloina. Ylityksestä 20 000 000 euroa koostuu koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista. Ilman koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia ja teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioitaisiin alittavan talousarvion.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 22 000 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyvät 32 200 000 euroa. Helsingin osuus koronapandemian aiheuttamasta alijäämästä, jota valtionavustukset (noin 87,5 milj. euroa) eivät kattaneet, oli noin 10 000 000 euroa ja suojavarusteiden alaskirjauksesta 4 200 000 euroa. Lisäksi HUS:n vuoden 2020 palvelutuotannon kustannukset ylittävät Helsingin talousarviossa arvioidut kustannukset noin 3 000 000 euroa. HUS:n hallitus päätti 2.2.2021 koko vuoden 2020 alijäämän kattamisesta, josta Helsingin osuus on noin 15 miljoonaa euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 32 200 000 euroa.

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys johtuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua nopeammasta etenemisestä. Määräraha ylittyy 11,1 milj. euroa.

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea. Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabiliteetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäksi lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töiden valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän lisäksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aikavälille. Ilman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdollistaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syksyllä 2022.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 900 000 euroa.

8 02 Rakennukset

Talonrakennushankkeisiin oli käytettävissä edellisvuoden käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet huomioiden yhteensä 292 milj. euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin tästä määrärahasta oli varattu yhteensä 156,2 milj. euroa ja korjaushankkeisiin oli varattu 133,9 milj. euroa sekä kaupungintalokortteleiden kehittämiseen oli varattu edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutena 1,9 milj. euroa.

Talousarvio kohdasta 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet käytettäviksi osoitetuista määrärahoista jää käyttämättä 23,5 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 03 kaupungintalokortteleiden kehittämiseen varatuista määrärahoista jää käyttämättä 1,7 milj. euroa. Edellä mainitut määrärahat on esitetty siirrettäväksi talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet kohtaan kohdistettavaksi täysimääräisesti kohtaan 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet, kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettäväksi.

Kohdentamatonta korjausmäärärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin palveluverkon kehittämiseen liittyviin toiminnallisiin muutostöihin. Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on edellä mainittujen määrärahasiirtojen sekä talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet kohdan sisäisten siirtojen jälkeen käytettävissä 58,0 milj. euroa. Vuonna 2020 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin arvioidaan käytettävän 68 milj. euroa, jolloin sitovan talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet ylitystarve on 10 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 000 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahaa oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 79,3 milj. euroa ja toteuma oli 101,3 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointeihin, kuten Raide-Jokerin liittyviin hankkeisiin, jossa nopeutettu aikataulu on nostanut määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusiltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa oltu varauduttu täysimääräisesti. Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poikkeamien johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. Lauttasaaren sillan urakka ylittää varatun määrärahan 2,5 milj. eurolla, koska sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin leudon talven johdosta. Vuoden 2020 talousarvion määrärahoja siirrettiin noin 5,8 milj. euroa talousarviokohdalta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 16 700 000 euroa.

Määrärahasiirrot

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 34,6 milj. euroa. Lisäksi Hakaniemen kauppahallin huoltopihan esirakentamista varten siirrettiin 8.6.2020 kaupunginhallituksen päätöksellä 4,0 milj. euroa talousarviokohdasta 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet. Käytettävissä olevasta määrärahasta jäi käyttämättä 10,1 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen hallin huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen. Myös Oulunkylän Gasumin johtosiirtoon varattu määräraha alittui merkittävästi.

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalle esitetään määrärahasiirtoja yhteensä 6,0 milj. euroa talousarviokohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja rakentamiseksi saattaminen.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 156,2 milj. euroa, josta käytettiin 131 milj. euroa. Hankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja käyttämättä jäävät määrärahat siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaustöille.

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen rakentamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päiväkodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Pakilan palvelurakennushanke käsittää Pakilan ylä- ja ala-asteen, lastenpäiväkodit Havukan ja Pakilan sekä nuorisotilojen korvaavan uudisrakennuksen. Hankeen toteutusmuoto on allianssi, jossa hankkeen laskutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen vuoden 2020 laskutus jäi ennakoitua pienemmäksi.

Kalasataman korttelitalohanke valmistui aikataulussa, mutta hankkeet jälkityöt ja laskutus siirtyivät vuodelle 2021.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 2021.

Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toteutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aikana, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhtikuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuodelle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämishanke on pääosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli talousarviossa varattu määrärahaa 24,1 milj. euroa. Lisäksi talousarviokohdalla oli käytettävissä maanhankintamäärärahoista siirrettyä määrärahaa 1,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 28,5 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 3,0 milj. euroa. Ylitys johtui mm. puistohankkeiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä kustannusten noususta hankevaiheessa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti toimialalautakunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys-, toimintakatteiden alitus- ja määrärahan siirtoesitykset vuoden 2020 marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin osin tarkentuneet ja päätösehdotusta on tarkennettu vastaavasti. Esitykseen sisältyvät määrärahasiirrot liittyvät tilinpäätöksen valmisteluun ja ne tulee olla käsiteltynä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginhallituksessa.

Close

This decision was published on 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.