Asukasvalintaperusteista poikkeaminen, Herttoniemi, Kettutien Palvelutaloyhdistys ry

HEL 2020-011719
More recent handlings
§ 132
This decisionmaker is no longer active

Asukasvalintaperusteista poikkeaminen Kettutien palvelutalossa

Yksikön päällikkö

Päätös

Asuntopalvelut-yksikön päällikkö päätti myöntää Kettutien palvelutaloyhdistys ry:lle luvan poiketa arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisista asukasvalintaperusteista Kettutien palvelutalon huoneistojen C 30,
C 31, A 8, D 67, A 9, A 10, A 22, D 71, D 81 ja D 84 osalta. Lupa annetaan määräajaksi 30.10.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Aravarajoituslain 1190/1993 4 c § mukaan asukasvalintaperusteista voidaan poiketa terveydellisistä tai sosiaalisista syistä taikka vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi. Poikkeamisen
on oltava asukasvalinnan tavoitteet huomioon ottaen yhteiskunnalliselta, asunnon hakijoiden aseman tai talon ylläpidon kannalta perusteltua. Asukasvalintaperusteista poikkeaminen ei saa olennaisesti haitata 4 b §:n 2 momentin mukaisesti etusijalle asetettavien hakijoiden asunnonsaantia. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin asukasvalintaperusteista poikkeamisesta.

Asukkaiden valinnassa sovellettavia perusteita koskevan Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) 7 §:n mukaan kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muiden kuin tässä asetuksessa mainitut edellytykset täyttävien henkilöiden asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä määrää asuntoja.

Kettutien palvelutalossa on yhteensä 86 huoneistoa, joista 24 on tyhjillään (tilanne 8.10.2020) . Poikkeuslupa koskee kymmentä huoneistoa, joista neljä on tarkoitettu tilapäisasunnoksi yli 65-vuotiaille helsinkiläisille muun muassa vakituisten asuntojen vesivahinkojen tai putkiremonttien ajaksi ja kuusi senioriasunnoksi. Kysyntää lyhytaikaiseen asumiseen ja senioriasumiseen on jatkuvasti. Helsingissä tehdään paljon putkiremontteja, joten tilapäisasunnoille on tarvetta.

Mikäli tilanne jatkuu siten, että asuntoja on edelleen tyhjillään eivätkä hakijat täytä asetuksessa määrättyjä edellytyksiä, tulisi Kettutien palvelutalon selvittää pidempiaikaista ratkaisua esimerkiksi käyttötarkoituksen muutosta.

This decision was published on 06.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • aravalaissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitetussa asiassa päätökseen tyytymätön hakija
  • aravarajoituslaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asiassa päätökseen tyytymätön hakija / vuokra-asunnon hakija.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Vuokra-asunnon hakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupungin
kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunkiympäristölautakunnan asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Kaupunkiympäristölautakunta
 
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus_Ahjo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.