Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, HICCS Oy

HEL 2020-011815
More recent handlings
§ 52

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen HICCS OY:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

HICCS OY, Kartanonvoudintie 6, 00410 Helsinki, y-tunnus 2625780-8

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Kaikista markkinoille saatettavista ravintolisistä tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastoon. Toimijan tulee lähettää kirjallisesti tieto, mistä toimijan verkkokaupassa olevista ravintolisistä on tehty ravintolisäilmoitus.

2. Lääkkeellisiä väitteitä ei saa käyttää. Verkkokaupassa olevat lääkkeelliset väitteet tulee poistaa välittömästi.

3. Elintarvikkeista ei tule käyttää hyväksymättömiä terveysväitteitä. Terveysväitteiden tulee olla hyväksyttyjen väitteiden mukaisia. Toimijan tulee varmistua, että markkinoinnissa ei viitata kiellettyihin väitteisiin. Toimijan tulee tarkastaa omien materiaalien väitteet, jotta ne ovat ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006) mukaisia.

4. Hyväksyttyjen väitteiden yhteydessä tulee esittää väitteiden käytön edellyttämät pakolliset tiedot. Ravitsemus- tai terveysväitteessä esitetyn ainesosan määrä tulee olla merkitty asianmukaisesti.

Määräaika

Epäkohta 2 on korjattava välittömästi ja epäkohdat 1, 3 ja 4 on korjattava 31.12.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 55 §:n mukaista määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

HICCS OY:n verkkokauppaan on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 28.7.2020. Tällöin on havaittu, että väitteiden käytössä on oleellisia epäkohtia. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 14.8.2020 mennessä, paitsi lääkkeelliset väitteet tuli poistaa välittömästi (Liite 1 Tarkastuskertomus).

HICCS OY:n verkkokauppaan on tehty valvontasuunnitelman mukainen uusintatarkastus 17.8.2020. Tällöin on edelleen havaittu oleellisia epäkohtia väitteiden käytössä. Lisäksi ei ollut tietoa, onko vaadittavat ravintolisäilmoitukset tehty toimijan myymistä ravintolisistä. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 30.9.2020 mennessä, paitsi lääkkeelliset väitteet tuli poistaa välittömästi (Liite 2 Tarkastuskertomus).

HICCS OY:n on tehty seuraava uusintatarkastus 15.10.2020, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 3 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 30.10.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 4 Kuulemiskirje).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta HICCS OY ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska HICCS OY ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ravintolisistä (78/2010) 2 §:n mukaan ravintolisällä tarkoitetaan puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena, jota nautitaan pieninä mitta-annoksina ja josta saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ravintolisän tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Ravintolisällä ei tarkoiteta valmistetta, joka lääkelain (395/1987) nojalla luokitellaan lääkkeeksi.

MMM:n asetuksen ravintolisistä (78/2010) 7 §:n mukaan elinkeinoharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu tai kun valmiste poistuu markkinoilta. HICCS OY ei ole tehnyt maahantuomistaan ravintolisistä ilmoituksia Ruokavirastolle.

MMM:n asetuksen ravintolisistä (78/2010) 5 §:n mukaan asetuksen piiriin kuuluvan valmisteen myyntinimitys on "ravintolisä". Sen lisäksi mitä pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, ravintolisän pakkaukseen on merkittävä:
- valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta;
- valmisteen suositeltava vuorokausiannos;
- varoitus siitä, että ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää;
- maininta siitä, että ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena;
- varoitus, jonka mukaan tuotteet on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.
Ravintolisän pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa esittää tai viitata siihen, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita. Ravintolisän pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla ei saa esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata tällaisiin tietoihin. HICCS OY:n verkkokaupassa viitataan ravintolisien lääkkeellisiin ominaisuuksiin.

Elintarvikelain (23/2006) 9 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä:
1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot;
2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja;
3) elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. HICCS OY:n verkkokaupassa esitetään lääkkeellisiä väitteitä useista elintarvikkeista.

Ruokavirasto katsoo, että lääkkeellisiä väitteitä sisältävät viittaukset tieteellisiin tutkimuksiin tai muuhun tietoon sekä lääkkeellisten käyttötarkoituksien esiin tuominen elintarvikkeiden myynnin ja markkinoinnin yhteydessä, esimerkiksi internetsivuilla, ovat myös elintarvikelain 23/2006 9 §:n vastaista. Niiden kautta annetaan kuluttajan ymmärtää, että yrityksen markkinoimilla elintarvikkeilla tai niiden sisältämillä ainesosilla on sairauksien ennaltaehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Vaikka tutkimustuloksia julkaistaisiin erillään varsinaisista tuotteiden markkinointiaineistoista, ovat ne silti säädösten vastaisia, jos kuluttaja pystyy yhdistämään väitetyn ominaisuuden
markkinoitaviin tuotteisiin.

Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai muussa esillepanossa voi käyttää hyväksyttyjä terveysväitteitä, jotka ovat sisällytettyjä väiteasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä) artikloissa 13 ja 14 tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin. Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä väitteistä. Lisäksi tietyt väitteet odottavat komission lopullista päätöstä, jonka vuoksi myös niitä on vielä toistaiseksi mahdollista käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa (kasviperäisten aineiden väitteet).

Väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan mukaan ravitsemus- ja terveysväitteitä voidaan käyttää yhteisön markkinoille saatettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa vain, jos ne ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia. Ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa a) olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia, b) saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai ravitsemuksellista riittävyyttä, c) rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä, d) sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita. Jos on kyse ravintoaineista, joita ei saa riittävästi tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta, poikkeuksista ja niiden soveltamisedellytyksistä voidaan säätää 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, ottaen huomioon jäsenvaltiossa vallitsevat erityisolosuhteet, e) viitata sanallisesti taikka graafisilla tai kuvia tai symboleita sisältävillä esityksillä elintoimintojen muutoksiin, jotka voisivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 2000/13/EY ja 84/450/ETY soveltamista.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 28.7.2020
2. Tarkastuskertomus 17.8.2020
3. Tarkastuskertomus 15.10.2020
4. HICCS OY:n kuuleminen 30.10.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 9 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 3 artikla, 13 artikla, 14 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä (78/2010) 2 §, 5 §, 7 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Jos epäkohtia ei ole korjattu asetettuun määräaikaan mennessä, tullaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esittelemään päätösehdotus, jossa määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 10000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona HICCS OY:lle.

This decision was published on 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Liina-Lotta Nousiainen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31589

liina-lotta.nousiainen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 28.7.2020
2. Tarkastuskertomus 17.8.2020
3. Tarkastuskertomus 15.10.2020
4. Kuuleminen HICCS OY 30.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.