Lainan myöntäminen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

HEL 2020-011866
More recent handlings
Case 10. / 870 §

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle 2 000 000 euron suuruisen lainan vaippa- ja ulkorakenneperuskorjauksen rahoittamiseksi asunto- ja toimitilarakennuksessa osoitteessa Sturenkatu 8 seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vastaava kuin kaupungin primäärilainoista perittävä korko, tällä hetkellä 2 %.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kokonaan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa asunto- ja toimitilarakennuksen osoitteessa Sturenkatu 8. Yhtiö on rahoittanut kassavaroistaan kohteessa vuonna 2019 aloitetun ja loppuvuodesta 2020 valmistuvan vaippa- ja ulkorakenneperuskorjauksen. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa ja lopulliset kustannukset varmistuvat hankkeen valmistuttua.

Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ovat hyväksyneet 24.6.2020 jakautumissuunnitelman, jossa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistaman, osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevan asuin- ja toimitilarakennuksen muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Jakautumisessa vastaanottavalle yhtiölle siirtyy osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevaa rakennusta koskevat varat, velat ja sopimukset, mukaan lukien Helsingin kaupungin kanssa solmittu maanvuokrasopimus sekä kiinteistötietojärjestelmään kirjattu vuokraoikeus.

Yhtiön vahvasta rahoitusasemasta huolimatta on perusteltua rahoittaa peruskorjaushanke lainalla, jolloin kustannukset siirtyvät rakennuksen uuden omistajan vastattaviksi vaikutusaikanaan. Kaupunginhallituksen 20.4.2015, § 402, hyväksymien velan yleisten ehtojen mukaan velallisella on oikeus maksaa velka osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin ilman kuluja. Rakennuksen uudella omistajalla, Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on siten mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun niin päättäessään.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat hakee kohteelleen Sturenkadulla lainaa asuntotuotantorahastosta. Asuntotuotantorahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 92,9 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin 100 % omistuksessa oleva tytäryhteisö, ja osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen toiminnan lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helsingin kaupunki on suunnitellut 2 000 000 euron suuruisen lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat –yhtiölle. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti suunniteltu laina siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastattavaksi 1.1.2021 lukien. Ennen lainan myöntämistä on arvioitava, saako Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy toimenpiteestä SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan joissakin jäsenvaltioissa julkiset sairaalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion varoilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että tällaiset julkiset sairaalat eivät toimi yrityksinä. Kyseisessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka sinällään voisivat olla luonteeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan taloudellisia (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 24 - 25).

Osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevista tiloista valtaosa on liikehuoneistoja, joita remontoidaan tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon väistötiloiksi. Vaikka liikehuoneistojen vuokraus sinällään saattaa olla luonteeltaan taloudellista, suoritetaan se tässä tapauksessa yksinomaan muun kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi. Näin ollen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy eivät harjoita taloudellista toimintaa, eikä niille myönnetty taloudellinen etu ole SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea siltä osin kuin ne hallinnoivat ja vuokraavat osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevia tiloja Helsingin kaupungille terveydenhuollon väistötiloiksi.

Myönnettäväksi esitettävä laina kohdistuu rakennuksen vaippa- ja ulkorakenneperuskorjaukseen ja sen katsotaan ensi sijassa hyödyttävän rakennuksen käyttöä muussa kuin taloudellisessa toiminnassa terveydenhuollon väistötiloina.

Close

This decision was published on 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi