Lainan myöntäminen, rahastolaina, lisäys, Urhea-halli Oy:lle

HEL 2020-011924
More recent handlings
Case 9. / 869 §

Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Urhea-halli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 3 000 000 euron lainan urheiluhallin rakentamiseksi Vallilaan, Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen, seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 20 vuoden kuluessa lainan ensimmäisestä, 30.11.2021 tapahtuvasta, lyhennyksestä lukien.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittäviltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa tuen näiltä osin.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Urhea-halli Oy on Urhea-säätiön 2018 perustama yhtiö, jonka tarkoituksena on rakennuttaa Vallilan kaupunginosaan Mäkelänrinteen lukion viereen kansainvälisen tason urheilun harjoittelukeskus. Halli on osa urheilua edistävää valtakunnallisesti merkittävää Urhea-kampusta, johon kuuluu lisäksi asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille sekä Mäkelänrinteen lukion laajennusosa. Urhea-halli tulee palvelemaan noin 5000 urheilijaa, eri lajien maajoukkueita, urheiluseuroja ja kuntoilijoita. Uusi kampusalue mahdollistaa yleisurheilun, voimistelun, palloilu- ja kamppailulajien lisäksi tutkimus-, testaus-, urheilulääketiede- ja kuntoutustoiminnan.

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 24.06.2019, § 480 Urhea-halli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 8 000 000 euron lainan urheiluhallin rakentamiseksi. Koronaviruksen urheilutoiminnalle aiheuttamat vaikeudet ja epävarmuus tulevan toiminnan osalta ovat vaikuttaneet urheiluseurojen odotuksiin siten, että kaikkia kuluja tarkastellaan kriittisesti. Urhea-hallin vuotuisia käyttötalouden kuluja saadaan merkittävästi vähennettyä korvaamalla korkeakorkoisempaa pankkilainaa kaupungin myöntämällä lainalla. Urheiluseurojen vakiovuorojen hintoja voidaan laskea jopa 9 % korvaamalla pankkilainaa 3 000 000 euron osalta kaupungin myöntämällä lainalla.

Urhea-halli Oy hakee rakennuskustannuksiltaan noin 27,5 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 3 miljoonan euron lisälainaa, jolloin kaupungin kokonaisrahoitus nousisi 11 miljoonaan euroon ja pankkilaina laskisi 15 miljoonaan euroon. Loppuosa rakennuskustannuksista katetaan omalla pääomalla. Kaupungin rahoitusosuus on 40 % hankkeen varsinaisista rakennuskustannuksista.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Urhea-halli Oy:lle myönnetyn 3 000 000 euron lainan vuoksi.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Peruskoron suuruus on 0,00 prosenttia. Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää 11 miljoonan euron laina korkotukea yhteensä 1 759 961 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02 ) mukaista viitekorkoa siten, että marginaali on 1,00 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukaisena investointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen rakennuskustannukset 27,5 miljoonaa euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten arvioiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.

Tuensaajaa Urhea-halli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Urhea-Halli Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 76,2 miljoonaa euroa.

Close

This decision was published on 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi