Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

HEL 2020-012329
More recent handlings
§ 72

Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kansliapäällikkö on 29.10.2020 tehnyt päätöksen (238 §) varautumisen toimeenpanosta koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 21.10.-28.10.2020.

Toimialajohtaja tekee em. päätöksen pohjalta täytäntöönpanopäätöksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla:

Kulttuurin ja vapaa-ajan avoinna olevissa palvelutilojen turvaetäisyydet mahdollistama asiakasmäärien määrittely tehdään palvelukokonaisuuksissa ja toimipiste-/tilakohtaisesti. Lasten ja nuorten toiminnassa asiakasmäärien rajoittamista ei tehdä.

Asiasta on jo tehty sisäistä viestintää toimipisteiden esihenkilöille. Sisäistä viestintää jatketaan kaupungin 27.10. tiedotteen sisältöjen pohjalta

Lisäksi toimipisteiden asiakkaita informoidaan siitä, että henkilökunnalla on oikeus seurata ja rajoittaa asiakasmääriä PKS-yhteisen päätöksen nojalla.

Toimialan suunnitelma toimitetaan tiedoksi kaupungin koordinaatioryhmään.

Päätöksen perustelut

Valtioneuvoston suosituksen mukaan asiakasmäärä julkisissa tiloissa tulisi rajata puoleen normaalimäärästä, kun alue on kiihtymisvaiheessa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteet pidetään lähtökohtaisesti avoinna. Asiakasmäärä rajataan turvaetäisyyksien perusteella eli asiakasmäärä arvioidaan tilakohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti. Henkilökunta seuraa ja tarvittaessa rajoittaa asiakasmäärää.

This decision was published on 12.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja