Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2020-012436
More recent handlings
Case 7. / 852 §

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus määrää vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Close

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta tulevissa kuntavaaleissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 29.1.2021 klo 12.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2020 § 155 Helsingin äänestysaluejaosta. Helsinki on jaettu 166 äänestysalueeseen. Kuntavaaleissa äänestysalueita on 165, koska ulkomailla asuvilla ei kuntavaaleissa ole äänioikeutta.

Suurin osa äänestyspaikoista on kaupungin tiloissa. Näin pyritään turvaamaan äänestyspaikkojen pysyvyys, jotta äänestäjien on mahdollisimman helppo löytää äänestyspaikka. Muutoksia esitetään korjausten, remonttien sekä koronapandemiaan varautumisen ja suuremman tilantarpeen vuoksi. Suurempia tiloja tarvitaan muun muassa turvavälien vuoksi. Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan äänestysalueilla mahdollisimman keskeisiin, esteettömiin ja helposti saavutettaviin tiloihin. Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat 165 äänestysalueelle.

Close

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 13

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämistä vuoden 2021 kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi