Osto, osakekanta, Kiinteistö Oy Säterintie 2, Helsingin Toimitilat Oy

HEL 2020-012509
More recent handlings
§ 3

Kiinteistö Oy Säterintie 2 osakekannan ostaminen Helsingin toimitilat Oy:ltä

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti:

- ostaa Helsingin toimitilat Oy:ltä Kiinteistö Oy Säterintie 2 nimisen yhtiön (Y-tunnus 0598905-7) osakkeet 11851 - 23740, yhteensä 11890 osaketta liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

- suorittaa osakkeiden kauppahinnan 980 000,00 euroa ja varainsiirtoveron 19 600,00 euroa.

- todeta, että liiketila ja sisääntuloaula jäävät tilat-palvelun hallintoon sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Säterintie 2:sta yhteensä 64,69 %, josta 21,96 % suoraan ja 42,73 % Helsingin toimitilat Oy:n kautta.

Helsingin toimitilat Oy:n omistamien osakkeiden kautta hallinnoitavissa tiloissa (rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseva liiketila ja sisääntuloaula) toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. Liiketila ja sisääntuloaula jäävät tilat-palvelun hallintoon sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.

Kauppahinta on 980 000 euroa. Tilat on arvioitu ulkopuolisen arvioijan toimesta. Helsingin toimitilat Oy:n taseessa osakkeiden arvo on noin 1,3 miljoonaa. Ostaja vastaa varainsiirtoveron 19 600 euron maksamisesta. Lisäksi ostajalle siirtyy vastuu ostettaviin osakkeisiin kohdistuvasta lainaosuudesta 10 106,50 euroa.

Alueella on käynnissä kaavamuutosprosessi ja Helsingin kaupungin omistamat osakkeet on tarkoitus myydä tulevan kaavamuutoksen jälkeen. Ennen sitä Helsingin kaupunki ostaa Helsingin toimitilat Oy:n omistamat osakkeet, jotta Helsingin kaupunki voi myydä osakkeet yhtenä kokonaisuutena. Tämä helpottaa ja sujuvoittaa myyntiprosessia.

Helsingin kaupungilla on ostajana laajat tiedot ostettavasta yhtiöstä sekä tontista ja yhtiön omistamasta rakennuksesta. Kaupungin edustaja on osallistunut ostettavan yhtiön hallintoon hallituksen puheenjohtajana.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 14.1.2021 (9 §) siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan toimivaltaa ostaa, myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelu tilaomaisuus-yksikön päällikölle seuraavasti:

- Tilaomaisuus-yksikön päällikkö päättää liikehuoneistojen ostamisesta, vaihdossa hankkimisesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 2 000 000 euroa.

This decision was published on 29.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi

Osmo Rasimus, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 39794

osmo.rasimus@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kauppakirjaluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.