Hankinta, av-, sähkö- ja valotekniikka Kaamos-tapahtumaan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-012715
More recent handlings
§ 78

Helsingissä järjestettävä Kaamos-tapahtumaa koskeva hankinta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi Broadway Oy:n tarjouksen Kaamos-tapahtuman av-, sähkö- ja valotekniikan esisuunnittelusta, kalustosta, tarvittavista kuljetuksista ja tapahtumapaikka-kohtaisista tuotannoista ja tarvittavasta henkilökunnasta.

Kustannukset ovat enintään ilman arvolisäveroa 18 160 euroa ja ne maksetaan kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan talousarvion kohdalta 40 10 01, sisäinen tilaukselta 2980000014 ja projektilta 2909100001.

Hankinta kuuluu hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) liitteen E mukaisiin muihin erityisiin palveluihin (79952000-2 Tapahtumapalvelut, 92370000-5 Ääniteknikko). Hankinta ei ylitä hankintalain 25 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaista kansallista kynnysarvoa (300 000 euroa), jolloin kyse on pienhankinnasta, eikä kilpailutukseen sovelleta hankintalakia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki järjestää Kaamos-tapahtuman 20 -28.11.2020. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yllätyksiä ja valoa helsinkiläisille vuoden pimeimpänä aikana. Samalla halutaan tukea kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita, joihin pandemiasta johtuvat rajoitukset iskivät ensimmäisten joukossa aiheuttaen toiminnan ja ansiotulon seisahtumisen.

Suunnittelun lähtökohtana oli mahdollisimman turvallinen tapahtumatila ja kokemus kävijöille. Tapahtumakonseptissa päädyttiin nk. hajautettuun malliin: pienempiä tapahtumia, useampia tapahtumapaikkoja ja -päiviä - paikalle voi tulla varta vasten tai vaikka piipahtaa ohikulkumatkalla. Tapahtumat ovat ulkotiloissa, joissa voidaan joustavasti ja nopeasti reagoida muuttuviin viranomaisiohjeisiin ja määräyksiin.

Tapahtumapaikat ja -päivät ovat Kanneltalo, Sitratori 20.–21.11., Oodi, Kansalaistori 22.–23.11., Stoan aukio 25.–26.11. ja Malmitalo, Ala-Malmintori 28.11. Lisäksi tapahtuma tarjoaa yllätyksiä Rautatieaseman seudulla ja Suvilahdessa sekä taide- ja musiikkiteemaisia opastuksia. Ohjelmaa täydentää kulttuurikeskusten omat tuotannot.

Kaamos-tapahtuman ohjelma on kaikille avoin ja maksuton.

Tapahtuman konseptointi käynnistettiin elokuussa. Sisältöideoita haettiin avoimella ohjelmahaulla. Ohjelmahaku toteutettiin 23.9. - 4.10.2020. Valituille toimijoille ilmoitettiin asiasta viikolla 43.

Hankintamenettely

Kaamos-tapahtumakokonaisuuden ohjelma- ja tekniikkakarttaa rakennettiin taiteilijoiden ja ryhmien antamien toiveiden ja teknisten kuvausten perusteella. Hintatiedustelu Av-, sähkö- ja valosuunnittelun tuotannosta lähetettiin etukäteen kartoitetuille kahdelle toimijalle 28.10. (Broadway Oy ja Capital AV). Tarjoukset kustannuksista saatiin määräajassa 30. lokakuuta, jonka jälkeen edullisimman hinnan antaneen Broadway Oy:n tarjouksen kanssa päästiin tarkentamaan tapahtumapaikka- ja esityskohtaisia tarpeita (av-tekniikka, valo, ääni ja henkilöstö) ja niiden koordinointia: tekniikkatarve ja hankinnat, infra, aluesuunnittelu ja -kartat, rakennus- ja purkuaikataulua sekä em. asioiden yhdistäminen turvallisuus-ratkaisuihin. Viimeisimmät inframuutokset tehtiin 17.11. sääennusteiden vuoksi.

This decision was published on 26.11.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja