Hankerahoitus, Kaupunginkanslia, Sohjoa last mile-hanke, Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushaku

HEL 2020-012746
More recent handlings
§ 35

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Sohjoa Last Mile”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalveluille enintään 20 813 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Sohjoa Last Mile” (1098081001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Baltic SOHJOA -hankkeen jatkoprojektin Sohjoa Last Mile tavoitteena on hyödyntää edellisen projektin kokemuksia ja edistää teknologian kehityksen suuntaamista niihin kohteisiin, joissa on tähän asti huomattu suurimmat haasteet ja edistää toimintaympäristön positiivista kehitystä. Uusilla piloteilla on tarkoitus edistää etäohjauksen ja useamman ajoneuvon yhtäaikaisen hallinnan teknologian kokeilua. Lisäksi lainsäädäntöön ja soveltamiseen tullaan kohdistamaan vaikuttavuustoimenpiteitä. Erityisesti Forum Virium Helsingin tehtävänä tulee olemaan nykyisen projektin aikana havaittujen ongelmakohtien, kuten Vejlen pilotoinnin epäonnistuminen lainsäädännön tiukkuuden vuoksi, esiin tuominen ja Itämeren alueella ja Euroopan päätöksentekoon vaikuttaminen autonomisen joukkoliikenteen toimintaympäristön kehittämiseksi. Jatkoprojektin kohderyhminä ovat kaupunkien liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta vastaavat tahot, joukkoliikenteen tilaajaorganisaatiot, joukkoliikenneoperaattorit ja kansalliset sekä EU-tason liikenteen sääntelyyn osallistuvat organisaatiot. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Sohjoa Last Mile -hankkeen hakemuksen päätöksellään 23.11.2020 § 262 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta 17.6.2020 hankekoodilla #X025.

Hankkeen hallinnoijana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti on 908 000 euroa, jolle saadaan EU-tukea 658 800 euroa. Forum Virium Helsinki toimii hankkeessa osatoteuttajana ja osahankkeen budjetti on 83 250 euroa, josta EU rahoittaa 62 438 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 20 813 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelut seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 30.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö