Vahingonkorvaus, esinevahinko, 11.11.2020 päiväkodin piha

HEL 2020-012753
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus lapsen rikkoutuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen lapsen rikkoutuneista silmälaseista.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 19.11.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessa 130 euron suuruisen korvausvaatimuksen lapsen rikkoutuneista silmälaseista varhaiskasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti). Liitteenä on silmälasiliikkeen tosite uusien silmälasien ennakkotilauksesta ja maksusta (130 euroa). Lasten leikkiessä pihalla toinen kolme vuotias lapsi pudotti hakijan lapsen silmälasit ja kurahanskat pihakaivoon. Työntekijä oli noin kolmen metrin päässä lapsista, mutta ei ehtinyt estämään tavaroiden putoamista kaivoon. Huoltomies kävi paikalla, mutta vain kurahanskat saatiin ylös kaivosta. Silmälaseja ei enää löytynyt.

Päiväkodista saadun selvityksen mukaan henkilökuntaa oli riittävästi lasten kanssa ulkoilemassa. Vahingon sattuessa henkilökunta oli noin yhdestä kahteen metrin päässä tapahtuneesta. Tilanne oli syntynyt niin nopeasti, ettei henkilökunta pystynyt estämään toisen lapsen aiheuttamaa silmälasien putoamista pihakaivoon. Pihakaivoja päiväkodin pihalla on kolme, joissa yhdessä on ritilä. Silmälaseja oli etsitty pihakaivosta huoltomiehen avustuksella, mutta niitä ei kuitenkaan sieltä löytynyt. Tapahtuman jälkeen pihakaivoon on asennettu ritilä suojaksi, etteivät tavarat putoaisi syvälle kaivoon. Kaivoissa voidaan käyttää ritilää kaivon kannen alla, mutta ritilän päälle kertyy herkästi hiekkaa, jolloin kaivo ei vedä vettä ja pihalle syntyy vesilammikoita.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Selvityksen perusteella ulkoilutilanteessa lasten valvonta on ollut asianmukaista ja suhteessa lapsimäärään henkilökuntaa on ollut riittävästi. Vahinkotilanne on ollut äkillinen, eikä vahinko ole ollut estettävissä valvonnan asianmukaisesta toteutumisesta huolimatta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

This decision was published on 18.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö