Sopimus, tietoaltaaseen liittyvät immateriaalioikeudet, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

HEL 2020-012925
More recent handlings
§ 70

Yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa tietoaltaaseen liittyvässä kehitystyössä

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti allekirjoittaa yhteistyösopimuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Tietohallinnon kanssa tietoaltaaseen liittyvistä immateriaalioikeuksista ja yhteistyöstä.

Päätöksen perustelut

HUS on toteuttanut tietoallasratkaisun, joka mahdollistaa vanhojen potilasjärjestelmien ja Apotin datojen yhteiskäytön ja tietojen raportoinnin. Kaupunki on toteuttamassa vastaavaa tietoallasratkaisua omaan ympäristöönsä. Helsingin kaupunki pystyy yhteistyön avulla nopeuttamaan oman tietoaltaan kehitystä ja käyttöönottoa.

Tekemällä yhteistyötä Helsingin kaupunki ja HUS voivat lisäksi edistää sitä, että integraatiot eri sairaalatietojärjestelmiin, tietomallit ja rajapinnat eivät tarpeettomasti eriydy ja palvelevat sekä perus- että erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tarpeita.

This decision was published on 02.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, puhelin: 040 7576871

kimmo.karhu@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Kari Miskala
vs. tietohallintojohtaja

Attachments

2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.