Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen

HEL 2020-012991
More recent handlings
Case 8. / 868 §

Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstökassan säännöt liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että muutetut säännöt tulevat voimaan henkilöstökassatoimikunnan myöhemmin päättämänä ajankohtana henkilöstökassajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin henkilöstökassalla oli vuoden 2019 päättyessä 14 569 jäsentä. Henkilöstökassan tarkoituksena on edistää jäsentensä säästäväisyyttä ja tasapainoista taloudenhoitoa sekä auttaa heidän taloutensa järjestämisessä hoitamalla jäsenten henkilöstökassatalletuksia ja maksupalvelua sekä myöntämällä jäsenille lainoja henkilöstökassatoimikunnan päätösten mukaisesti. Vuoden 2019 lopussa henkilöstökassassa oli talletuksia 109,5 miljoonaa euroa ja myönnettyjä lainoja 57,3 miljoonaa euroa. Tilitapahtumia jäsentileillä oli vuonna 2019 yli 260 000 kappaletta.

Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä. Henkilöstökassatoiminnasta vastaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto. Hallintosäännön 8 luvun (talousasiat) 1 §:n 9 kohdan mukaisesti henkilöstökassan säännöistä päättää kaupunginhallitus.

Henkilöstökassajärjestelmän versiokorotus ja uusi jäsenkäyttöliittymä

Kaupunginkanslia on yhdessä Henkilöstökassajärjestelmän toimittajan kanssa sopinut nykyisen järjestelmäversion päivittämisestä. Versiokorotuksen tavoitteena on lisätä itsepalvelukäyttöliittymän käytettävyyttä mm. uudistamalla käyttöliittymän ulkoasua ja lisäämällä sen toiminnallisuuksia.

Versiovaihdoksen keskeisenä tavoitteena on ollut lisäksi itsepalvelun laajentaminen mahdollistamalla verkkopalveluun pääsy vahvan tunnistautumisen avulla myös ulkoverkosta.

Uusi järjestelmäversio on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2021 aikana, kuitenkin aikaisintaan maaliskuussa.

Sääntöihin esitettävät muutokset

Henkilöstökassajärjestelmän uuden version käyttöönoton myötä henkilöstökassan sääntöihin on tarve tehdä tarkennuksia eräisiin jäsenten palvelunkäyttöä (itsepalvelu) sekä jäseneksi liittymiseen ja jäsenyydestä eroamiseen liittyviin kohtiin. Mm. paperitiliotteita on jatkossa tarve postittaa enää vain niille jäsenille, joilla ei ole verkkopalvelusopimusta.

Edelleen, ehdotetuissa muutoksissa on huomioitu kaupungin organisaatiorakenteessa ja työn organisoinnissa tapahtuneet viime vuosien muutokset. Kaupunginhallitus on edellisen kerran päättänyt henkilöstökassan sääntömuutoksista 16.2.2015. Talous- ja suunnitteluosasto on valmistellut nyt ehdotettavat sääntömuutokset oikeuspalveluiden kanssa.

Sääntötyöryhmä piti ehdotettuja muutoksia selkeinä ja puolsi esitettyjä muutoksia kokouksessaan 30.11.2020.

Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt liitteessä 2 esitetyt sääntömuutokset kokouksessaan 21.10.2020 ja esitys on toimikunnan päätöksen mukainen.

Close

This decision was published on 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi

Attachments

1. Henkilöstökassan säännöt (liite 1)
2. Henkilöstökassan säännöt, muutokset näkyvillä
3. Sääntötyöryhmän kokousmuistio 30.11.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.