Vuokraus, liikuntahallin liikuntasali, Latokartano, Opetusvirasto

HEL 2020-013095
More recent handlings
§ 16

Latokartanon liikuntahallin tilojen vuokraus kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Helsingin 36. kaupunginosassa (Viikki) sijaitsevasta Latokartanon liikuntahallista liikuntatiloja liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ajalle 1.1.2021 - 31.12.2026.

Vuosivuokra on 81 946,08 euroa (alv. 0%). Vuokra peritään kuukausittain. Kuukausivuokra on 6 828,84 euroa (alv. 0%).

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä 1 olevan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtajan 13.12.2016, 73 § päätöksen mukainen opetusviraston (nyk. kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) ja liikuntaviraston (nyk. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) välinen 5-vuotinen vuokrasopimus Latokartanon liikuntahallin liikuntatilojen vuokrauksesta päättyi 31.12.2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kuuluvalla Latokartanon peruskoululla ei ole omia liikuntatiloja, joten koulu on käyttänyt sopimuksen mukaisesti Latokartanon liikuntahallin tiloja. Peruskoululla on edelleen tarve käyttää em. liikuntahallin tiloja opetuskäytössään ja tilojen vuokrauksen jatkamisesta sovitaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2026.

Latokartanon liikuntahallin Sali 1 oheistiloineen ja osa pukuhuonetiloista on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla olevan Latokartanon peruskoulun ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun yhteiskäytössä. Sali 2:n ja kuntosalin puoleinen osa rakennuksesta on vain liikuntapaikat -palvelun käytössä. Liikuntahallin tilat ja niiden käytön jakautuminen on esitetty liitteessä 2 olevassa taulukossa ja liitteenä 3 olevassa pohjapiirustuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus käyttämistään liikuntatiloista on 42 % ja käyttöaika 9,5 kuukautta vuodessa, kuitenkin siten, että opettajien pukuhuoneet ovat koulun käytössä koko vuoden. Lisäksi luistelukaudella osa pukuhuoneista on käytössä kolmen kuukauden ajan. Osa pukuhuoneista on oppilaiden varapukuhuonetiloja. Sali 1:n välinevarastosta 60 % on koulun käytössä koko vuoden.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus käyttämistään yhteisistä tiloista (Sali 1:n ja ulkokenttiä palvelevan rakennusosan käytävät sekä aulatilan yleisö- ja inva-wc:t sekä oppilaiden varapukuhuoneet) on laskettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuutena koko rakennuksen liikuntatiloista ja se on 18,3 %.

Sisäinen vuokra

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa vuonna 2021 sisäistä vuokraa liikuntahallin tiloista ja maa-alueesta 37 793,06 €/kk, eli 453 516,72 €/v.

Tilojen koko

Rakennuksen kaikkien tilojen yhteisneliömäärä (vähennettynä tekniset tilat 30 m²) on 3 198,5 m² laskettuna arkkitehti Arto Ahon laatimasta pohjapiirustuksesta (liite 3).

Pääomakulut

Pääomakulut ovat 37 793,06 €/m²/kk/ 3 198,5 m² = 11,82 €/m²/kk.

Ylläpitokulut

Liikuntahallin ylläpitokulujen arvioidaan olevan n. 3,70 €/m²/kk. Vertailuna voidaan mainita, että kaupunkiympäristön toimiala perii kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta Latokartanon peruskoulun koulutilojen ylläpidosta 4,48 €/m²/kk vuonna 2021.

Vuokralaskelma

Vuosivuokra vuoden 2021 tasolla (elinkustannusindeksi lokakuu 1951=100, vuoden 2020 keski-indeksi 1974) on 81 946,08 euroa. Vuosivuokra jaetaan tasan 12 kuukaudelle, joka on 6 828,84 € /kk. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Tammikuun 1. päivästä 2022 lukien vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 4 151,27 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100. Mikäli indeksin pisteluku on alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimusluonnos
2. Kaskolle vuokrattavat tilat, käyttöosuus ja vuokralaskelmat
3. Pohjapiirros

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.