Aukioloajat, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eräiden tilojen käytön keskeyttäminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-013168
More recent handlings
§ 135

Toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen käytön keskeyttäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 26.11.2020 päätöksen mukaisesti, että alla mainitut yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan ajalla 30.11.2020 - 31.12.2020.

- Suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston tilat. Päätös ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

- Stadin ammatti- ja aikuisopiston Deli-myymälä ja Kahvila Kuppi.

- Töysänkatu 2:n ja Teollisuuskatu 23:n aulapalvelutilat käyntiasiakkaiden osalta.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26.11.2020 suosituksia ja rajoituksia epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan ja työväenopistojen toiminta keskeytetään.

Tämä päätös mahdollistaa muun ohella todistusjäljennösten noutamisen ajanvarauksella Töysänkatu 2:n aulapalveluista sekä lähiopetukseen osallistuvien neuvonnan teollisuuskatu 23:n aulapalveluissa. Lisäksi työväenopistoissa voidaan järjestää välttämätöntä lähiopetusta ja –ohjausta sekä suomenkielisen työväenopiston tiloissa kutsunnat.

Opiskelijoiden ja asiakkaiden oikeuksien rajoittaminen tilojen käytössä on tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden. Päätös on välttämätön epidemian leviämisen estämiseksi sekä opiskelijan turvallisen opiskeluympäristön ja asiakkaan turvallisen asiointiympäristön turvaamiseksi.

This decision was published on 02.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja